NUCLI URBÀ DEL MAS DE LES FONTS

(pàgina en construcció)

Inici
Actualitat
Preguntes
Expedients
Documents
Història
Contacte
La Caixa

BENVINGUTS

Aquesta és una pàgina d'informació relativa a la gestió dels serveis urbanístics del Nucli Urbà del Mas de les Fonts del terme del Comú de Vallirana, a la comarca catalana del Baix Llobregat.

La pàgina està en construcció i s'anirà omplint de contingut a mesura que es vagin produiint novetats.

14/09/2009 Petició a l'Ajuntament de Vallirana
07/01/2010 Petició d'intervenció de l'Agència Catalana de l'Aigüa
08/01/2010 Tallada la llum de la depuradora
12/01/2010 Nota informativa als veïns

 

14/09/2009 Petició a l'Ajuntament de Vallirana

1. LAFOU S.L. va construir una depuradora durant el procés d’urbanització del Mas de les Fonts.

2. LAFOU S.L. ha estat fent front a les despeses de la depuradora.

3. El dia 31/07/2009 va rebre un requeriment de FECSA on es reclamen 9.212,92€. Si no es pagaven es procedirà a tallar la llum.

4. LAFOU S.L, a dia d’avui, no pot pagar la quantitat reclamada per FECSA.

5. En cas que FECSA talli la llum de la depuradora, el sistema quedarà totalment parat i es produiran abocaments incontrolats que podrien derivar en un greu problema mediambiental.

6. Instem a l’ajuntament a convocar els veïns i explicar-los que LAFOU S.L. tots aquests anys s’ha fet càrrec del manteniment de la depuradora, sense ser-ne realment la responsable del pagament, però que ha arribat un moment en que l’empresa ja no pot fer front a les despeses i que hauran de ser ells qui se n’encarreguin, com a usuaris de la instal·lació.

DEMANO DEL COMÚ

Que prengui les mesures oportunes per tal que no es derivin greus conseqüències mediambientals i, en concret, que convoqui als veïns de la urbanització per tal que, es facin càrrec com a usuaris de la depuradora.

 

07/01/2010: Petició d'intervenció de l'Agència Catalana de l'Aigüa

LAFOU SL va construir una depuradora al municipi de Vallirana (El Baix Llobregat) en terreny de domini públic cedit al Comú, com a porció de terreny del Sector Mas de les Fonts corresponent a la Modificació del Pla General d’Ordenació de Vallirana “Text Refós de Juliol de 1998”. La segregació del terreny cedit al comú on es va construir la depuradora va ser inscrita al Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts com a finca número 8.698. Adjunto còpia de l’escriptura de cessió del terreny com a document 1.

LAFOU s’ha vingut fent càrrec temporalment del manteniment de la depuradora, tot i que no n’és legalment responsable (art. 52 Decret Legislatiu 3/2003). No obstant, LAFOU es troba en situació de crisi que l’impedeix pagar els rebuts d’electricitat, la qual cosa pot comportar el tall del subministrament i eventuals abocaments d’aigües residuals. Adjunto carta de reclamació de FECSA-ENDESA com a document 2.

LAFOU s’ha adreçat a l’Ajuntament de Vallirana, com a Administració Pública competent, per demanar que es prenguin les mesures oportunes per convocar als veïns i crear una associació que faci front al manteniment de la depuradora. Adjuntem petició (document 3).

L’Ajuntament va respondre que el manteniment de la depuradora és competència del sector privat. Adjuntem resposta (document 4).

Els veïns del nucli urbà del Mas de les Fonts paguen el cànon de sanejament mitjançant els rebuts de subministrament d’aigua en baixa que recapta la Societat Municipal d’Aigües de Vallirana SPM.

L’article 52 del Decret Legislatiu 3/2003, que regula la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, estableix que el sistema públic de sanejament d’aigües residuals és gestionat per les Entitats Locals d’Aigües (ELA) que han assumit l’exercici de les competències municipals de sanejament, sense perjudici de la titularitat de les instal·lacions. També estableix que mentre les ELA no assumeixin la gestió del sistema de sanejament, les instal·lacions que formen part seran gestionades  per l’Administració competent, en aquest cas l’Ajuntament de Vallirana.

La depuradora del Mas de les Fonts presta servei públic a usuaris que paguen el cànon de sanejament i està construïda sobre terrenys de domini públic, pel que la seva gestió hauria de ser assumida per l’Administració competent.

L’article 8.2.i i 8.2.j del Decret Legislatiu 3/2003, que regula la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, estableix que són funcions de l’ACA: l’acció concertada i, si escau, la coordinació de les actuacions de les administracions competents en matèria d’abastiment i sanejament en el territori de Catalunya; i la promoció d’entitats i associacions vinculades a l’aigua i el foment de llurs activitats.

DEMANO DE L’ACA

Que, conforme a les funcions atribuïdes per l’article 8.2.i i 8.2.j del Decret Legislatiu 3/2003, prengui les mesures que siguin del cas per coordinar amb l’Ajuntament de Vallirana la recepció de la depuradora del Nucli Urbà del Mas de les Fonts al pertànyer aquesta al domini públic.

 

08/01/2010 Tallada la llum de la depuradora

El divendres dia 8 de gener de 2010 FECSA-ENDESA va comunicar el tall del subministrament d'electricitat de la depuradora. Des d'aquest dia no hi ha doncs servei de depuració d'aigües residuals.

 

12/01/2010 Nota informativa als veïns

LAFOU travessa per una situació econòmica difícil i no pot atendre les despeses de manteniment de la depuradora, especialment les d’electricitat, que va ser tallada la setmana passada per manca de pagament.

Hores d’ara la depuradora està aturada.

El 14/09/2009 LAFOU va presentar una instancia a l’Ajuntament demanant la seva col·laboració per convocar als veïns a una reunió amb l’objectiu de constituir una Entitat Urbanística Col·laboradora que es fes càrrec de la depuradora. L’Ajuntament va contestar el 15/10/2009 dient que no pot intervenir per que la gestió dels serveis urbanístics correspon al sector privat. Adjuntem resposta de l’Ajuntament.

Mentre la depuradora no sigui acceptada per l’Ajuntament el cost de manteniment l’han d’assumir els usuaris, que són els que utilitzen el servei. Els usuari esteu pagant a l’Agència Catalana de l’Aigua el cànon de sanejament mitjançant el rebut que us cobra la Societat Municipal Aigües de Valirana.

Per poder organitzar la gestió cal constituir una Entitat Urbanística Col·laboradora.

No disposem de les dades dels propietaris, pel que els adjuntem un formulari per tal que ens facilitin les seves dades i poder-los convocar a una reunió informativa urgent.

Poden també enviar les dades per mail a vmoreno@mundilex.org o per fax, o fins i tot per telèfon.