English English Español Español

Urbanisme

Gràcia
Josep Antoni Gràcia

L'urbanisme és una branca del dret complexa. Per moure-s'hi cal ser veritables especialistes, treballar en equips multidisciplinars d'advocats, arquitectes, enginyers i tècnics de medi ambient, que siguin capaços d'estar al mateix nivell tècnic dels funcionaris de les Administracions Públiques i tenir una visió pràctica que, moltes vegades, es troba a faltar. Saber negociar amb les administracions és la clau de l'urbanisme.

Et pot interessar

No podem ignorar que l'urbanisme es desenvolupa, en un elevat percentatge, sobre la base de pactes amb les Administracions que, gairebé sempre, intenten que els promotors i ciutadans es facin càrrec del nombre més gran possible d'obres i serveis, a canvi de rapidesa en els tràmits, de no posar entrebancs administratiues o d'altres compensacions.

En aquest procés, apart de conèixer la llei —cosa sens dubte important— i els aspectes tècnics del planejament, és vital que l'equip tècnic tingui experiència negociadora. Una bona negociació pot ser la diferencia entre l'èxit i el fracàs d'una operació urbanística. Sabem com actuar en aquests casos, tenim coneixements, experiència, tenacitat i paciència.

Les àrees bàsiques de la nostra feina són el planejament, la gestió, i la disciplina urbanístiques.

Planejament

Tenim al nostre equip un arquitecte expert en urbanisme i planificació del territori amb el que redactem, en col·laboració amb els tècnics municipals o de forma autònoma, les normes dels diversos instruments de planejament, tant d'iniciativa pública com privada:

La nostra intervenció en aquest camp inclou la formulació i defensa de les al·legacions en la tramitació dels plans, normes i programes. Actuem tant des del punt de vista del ciutadà, com del promotor, com de l'Administració quan treballem del seu costat. Coneixem per tant les dues vessants del planejament: el punt de vista de l'Administració i el del propietari. Si per desgràcia no és posible l'acord portem la defensa dels nostres clients davant els jutjats contencioso-administratius.

Gestió

La gestió urbanística del planejament sol ser la part que dona més problemes perque executar el planejament, sovint xoca amb problemes sobrevinguts que requereixen d'amplis coneixements tècnics i, el que és més important, de l'experiència i capacitat per solventar-los.

Creem, assessorem i gestionem associacions de propietaris, de parcel·listes, juntes de compensació i de conservació o d'altres entitats urbanístiques col·laboradores.

Donem suport a empreses i particulars en tot tipus d'operacions urbanístiques. Col·laborem en la redacció i tramitació de projectes d'urbanització, negociant amb tots els agents i entitats que intervenen en l'urbanització. Negociem amb els contractistes i redactem els contractes d'execució de les obres d'urbanització.

Redactem projectes de reparcel·lació i calculem les aportacions i compensacions corresponents. Assessorem la negociació entre els particulars i l'Administració per tal de determinar les indemnitzacions i les compensacions econòmiques conseqüència dels processos de reparcel·lació, en qualsevol de les seves modalitats: compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i expropiació.

Redactem convenis de col·laboració urbanística i formulem les auditories urbanístiques que preveu la Llei 2/2002, i valorem l'adeqüació o les mancances del planejament vigent, tot proposant les mesures i actuacions adients.

Assessorem i gestionem juntes de Compensació, Entitats Urbanístiques de Conservació, plans parcials, parcel·lacions, llicències urbanístiques, etc. i donem suport a empreses i particulars en tota mena d'operacions urbanístiques.

Disciplina

Aquesta és una matèria que, a la pràctica, origina nombrosos conflictes entre l'Administració i els particulars, atès que les potestats administratives són molt àmplies: ordres de suspensió d'obres i llicències, revisió de llicències, potestat sancionadora per infraccions urbanístiques, etc... Mundilex, davant d'aquestes situacions, aporta als seus clients no només la seva àmplia experiència, sinó també la seva reconeguda capacitat negociadora per tal d'aconseguir sol·lucions pràctiques.

Tramitem autoritzacions i llicències urbanístiques, llicències d'activitat, legalització o obertura d'establiments i indústries. La nostra intervenció compren tant el procés d'atorgament com la denegació de les llicències i la seva defensa, si convé, davant de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Gestionem expedients de disciplina urbanística, recursos contra sancions, contra denegacions indegudes de llicències, o contra la imposició de condicions abusives, vies de fet o d'altres irregularitats administratives.