English Español
Ves a l'inici

Honoraris

Són cars els advocats?

Aquesta és una frase d'ús corrent, no obstant això, no és certa. Seria més correcte dir que alguns advocats són cars, però la majoria apliquen les tarifes establertes pel Col·legi d'Advocats.
Contractar un advocat no és com anar al supermercat ja que no sempre el més barat és el millor. En matèria d'assessorament legal el preu, molts cops, no vol dir res ja que, per un mal assessorament pots perdre molts més diners que el que et vas estalviar amb un advocat més barat.

Les modalitats de facturació dels nostres serveis són cinc: normes de l'ICAB, facturació per hores, pressupost tancat, percentatge o quota mensual.

Tarifa horària

Es facturen cada mes el nombre d'hores dedicades al teu expedient, al preu que prèviament s'ha establert, en funció del tipus de cas. Aquest mètode s'utilitza en casos que no ténen una tramitació definida com, per exemple, negociacions de contractes o assessorament general, o treballs preparatoris. El preu es calcula sobre la base d'un preu/hora de referència.

Pressupost tancat

S'utilitza en situacions en què el treball s'ajusta a uns processos més o menys coneguts, per exemple la tramitació judicial d'una separació matrimonial de mutu acord, o la redacció i assessorament en la compra d'una societat. En aquests casos farem un pressupost tancat. D'aquesta forma saps quant et costarà el nostre treball.

Treball a percentatge

Pactem un percentatge sobre el resultat que s'obtingui del cas. Normalment hauràs de pagar unes despeses mínimes i uns honoraris bàsics. Aquesta modalitat es fa servir quan el client no té recursos econòmics per afrontar les despeses completes del cas. Abans d'acceptar un cas a percentatge fem una diagnòstic i un estudi de viabilitat per veure establir les possibilitats d'èxit.

Quota mensual

Consisteix en el pagament d'una quantitat mensual fixa que garanteix la possibilitat de demanar qualsevol treball, normalment d'assessorament general, per un preu fixe. Aquesta fórmula s'utilitza quan es necessita tenir garantida una assistència legal dedicada i ràpida. Normalment no inclou treballs extraordinaris com plets o contractes especials.

Normes de l'ICAB

Aquesta modalitat és la que s'aplica per defecte, quan no s'ha establert cap de les modalitats anteriors. Són obligatpories en els casos judicials, quen cal taxar les costes d'un judici. Clica per veure les normes ICAB.

Una mica d'història

La primera regulació dels honoraris que es coneix a Catalunya és una decissió de les Corts de Barcelona de 1251 que prohibia als advocats de la ciutat cobrar salari abans que acabés el plet, tot i que se'ls permetia demanar garanties de cobrament. La mateixa disposició fou signada pel rei Jaume I d'Aragó, per als advocats de Lleida, l'any 1255.

L'any 1258, el rei Jaume I d'Aragó va fixar els honoraris dels advocats o raonadors, com se'ls deia llavors, de la ciutat de València en una quantitat que tenia relació amb la quantia dels plet. Si aquesta era menor de 30 morabatins, l'advocat tenia dret a percebre 10 sous; si era entre 30 i 100 morabatins, 30 sous; si era de més de 100 morabatins, 60 sous; i si el valor passava dels 500 morabatins, qualsevulla que fos, l'advocat no podia cobrar més de 100 sous. Extret del Aurem opus regalium privilegiorum civitate et regni Valencie.

L'any 1301 els mercaders de Barcelona, davant els elevats honoraris que demanaven alguns jutges i advocats pels seus serveis, demanaren al rei Jaume II d'Aragó que fixés en un privilegi els honoraris o salaris de jutges i advocats. El rei, acceptà la petició i va dictar unes normes segons les quals, si la quantia era fins a 10 lliures, l'advocats podia cobrar 12 diners per lliura; de 10 a 50 lliures, 6 diners per lliura; si era de 50 o més lliures, 4 diners per lliura però amb un límit màxim de 50 lliures barceloneses, qualsevol que fos la quantia. Els procuradors tenien dret a cobrar la meitat que els advocats.