English English Español Español

Expropiacions

L'expropiació és un procés difícil. El ciutadà s'enfronta a una situació molt complexa que ell sol no pot controlar. Les administracions disposen dels millors tècnics, de funcionaris especialitzats, de tots els mitjans i, per desgràcia, sempre volen pagar menys que no pas valen les coses.

En aquestes circumstàncies necessitem que un equip de professionals que estigui a l'altura de les circumstàncies ens assessori, ens recolzi i negociï amb les Administracions en una posició d'igualtat.

Fa anys que gestionem expropiacions. Tenim àmplia experiència en tota mena de processos expropiatoris, des de les relacionades mab les infraestructures fins les urbanístiques. Disposem d'un equip de professionals (enginyer industrial, economista, agent de la propietat, arquitecte) que ens assessoren tècnicament en tot el procés de negociació amb les administracions.

Quins són els tràmits bàsics d'una expropiació

Normalment l'expropiació comença per la declaració d'utilitat pública, que és una decissió de les autoritats que es publica en els diaris oficials.

Despres es publica la llista de béns i drets afectats. Son aquelles llargues llistes que, de vegades, haureu vist als diaris.

Despres ve el full d'apreuament, un document al que els tècnics de l'Administració valoren els nostres béns, normalment molt a la baixa.

Si no diem res, el full d'apreuament es converteix en justipreu, que és el diner que ens volen donar per treure'ns la nostra propietat. Si no el volem cobrar, tot el procès acaba amb la consignació dels diners en la Caixa General de Dipòsits de l'Estat i l'ocupació forçosa del nostre bé.

Si ja ens està bé, ens paguen i els lliurem el bé.

Què podem fer davant d'aquest procès?

Està clar que no podem anar sols a negociar amb l'Administració perque no ens ho posaran mai fàcil, no sabrem si el que ens diuen és correcte o no, així que no ens quedarà més remei que contractar un professional, normalment un advocat especialista en aquests temes.

L'advocat comprovarà primer de tot si realment la declaració d'utilitat pública està justificada respecte dels nostres béns: de vegades s'expropien superfícies que no són estrictament necessàries.

Despres estudiarà el full d'apreuament, proposarà una valoració alternativa més elevada i negociará amb els tècnics de l'Administració un justipreu més elevat que el del full d'apreuament.

Si no s'arriba a cap acord impugnarà el full d'apreuament davant el Jurat d'Expropiacions on aportarà informes tècnics que justicaran el preu que es demana.

Si la decissió del Jurat no és satisfactòria, portarà el cas al Jutjat per mirar de conseguir que els vostres drets es respectin i cobreu el que realment teniu dret.