English English Español Español

Nul·litat de blindatge laboral

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito

Un client es va divorciar i, com que era empresari, la gestoria li aconsellà de pagar la pensió compensatòria per a la seva exmuller com si fos un salari. L'esposa va demanar garanties i van pactar un blindatge d'import desproporcionat en cas d'acomiadament que anava decreixent conforme passaven els anys. La solució, apart d'extravagant i forçada, no semblava legal, atès que ocultava una pensió compensatòria sota l'aparença d'una relació laboral. Aquesta és la meva opinició legal.

1. Antecedents

Eusebio Gracia Sánchez i Ángela Vicente Lázaro eren matrimoni. Durant la convivència Ángela treballava a l’empresa unipersonal de l’Eusebio, com a autònoma col·laboradora, en no estar permesa relació laboral quan es treballa per al cònjuge. Eusebio i Ángela es divorciaren i ell la contractà com a empleada a mitja jornada, amb durada de 144 mesos i salari mensual 1.338,08€ amb catorze pagues l'any. El contracte incorpora el següent blindatge:

Els noms, llocs i dades són imaginaris per preservar la confidencialitat.En acomiadament improcedent la indemnització serà:

En acomiadament objectiu, la meitat de l’improcedent.

En acomiadament procedent o baixa voluntària, res.

2. Plantejament

Volem veure la viabilitat d’acomiadar-la per causes objectives i d’una eventual nul·litat del blindatge.

3. Normativa i jurisprudència

L’article 3.1.c de l’Estatut dels Treballadors permet els blindatges quan seran més beneficiosos per al treballador.

No obstant, la jurisprudència els ha posat límits, en aplicació de l’article 1255 del Codi Civil, i els ha rebutjat quan els ha considerats abusius.

L’article 1.276 Codi Civil del Regne diu que quan un contracte tindrà causa falsa serà nul, si no és que tenia una d'oculta que fos lícita.

L’article 3 ET diu que els pactes amb els treballadors mai no poden ser menys beneficiosos que els drets reconeguts per la llei.

3.1. Raonaments de dret del treball sobre abús

La Treballadora té un salari mensual brut de 1.741,74€, inclosa prorrata de pagues (1.519,08€+222,66€), i salari diari 57,26€, per mitja jornada.

Hores d’ara està en incapacitat transitòria, pel que, conforme al blindatge, es considera com si l’empresa li pagués la base de cotització, que inclou prorrata de pagues.

La indemnització que pertocaria en acomiadament per causes objectives seria de 1.908,76€ i, segons blindatge, s’haurien de pagar 70.149,84€, que és 36,75 cops superior.

En qualsevol cas el blindatge seria nul, conforme al criteri de les sentències citades.

3.2. Raonaments de dret de treball sobre condició més beneficiosa

L’article 3 ET diu que els pactes amb els treballadors mai no podran ser menys beneficiosos que els reconeguts per la llei.

El blindatge té una regulació perjudicial per a la treballadora perquè, quan haurà cobrat els 174.720€ i haurà treballat més de 144 mesos, se la podrà acomiadar sense motiu amb pèrdua de tota l’antiguitat que haurà acumulat fins llavors, atès que el comptador d’antiguitat es posarà a zero en aquell moment. Això vulnera l’article 56 ET que diu que el treballador ha de ser indemnitzat amb 33 dies per any de treball.

També serà menys beneficiós que, durant un temps abans i desprès de posar el comptador d’antiguitat a zero, la indemnització serà menor que la que pertocaria per llei.

Es pot sostenir, doncs, que aquesta part del blindatge és nul.la, en vulnerar l’article 3 ET, en relació amb el 56.

3.3. Raonament de dret civil sobre nul·litat per causa falsa

De la lectura del blindatge resulta que és, en realitat, una forma simulada de pagar una pensió compensatòria derivada de divorci.

En efecte, hi ha elements que permeten afirmar que el blindatge és una forma dissimulada d’assegurar una pensió compensatori perquè:

La utilització d’un mecanisme del dret del treball (causa simulada) per regular una situació pròpia del dret de família (causa dissimulada), podria comporta frau, tant a la Seguretat Social com a l’Agència Tributària, atès que es produeixen cotitzacions fictícies i deduccions fiscals improcedents.

L’efecte seria que el blindatge, en no tenir veritable contingut laboral, no podria ser reconegut per la jurisdicció social, que s’hauria de limitar a aplicar l’Estatut dels Treballadors i les indemnitzacions d’extinció que s’hi preveuen.

4. Conclusions

Atesa la legislació, jurisprudència i raonaments anterior, la nostra conclusió és que és viable reivindicar davant la jurisdicció laboral la nul·litat del blindatge en cas d’acomiadament objectiu. No obstant, no podem garantir un resultat concret.