English English Español Español

Fons voltor i terceria de millor dret

Nadia Milesi
Nadia Milesi, advocada

Un client ens demana si el seu crèdit té preferència sobre un altre d'un conegut fons voltor. Per ajudar un familiar, el nostre client va comprar a un banc el deute d'un familiar, a qui ara han embargat la pensió de jubilació. Vol saber qui té preferència, ell o el fons voltor.

El cas és interessant, aquestes són les nostres conclusions. Esperem que us ajudin.

Benvolgut Eusebi, ens consulteu viabilitat que el vostre crèdit contra Sergi sigui preferent al d’AIQON CAPITAL LUX SARL.

Plantejament

Crèdit AIQON CAPITAL LUX SARL

  1. CAIXA CATALUNYA condeix crèdit obert a una societat amb aval de Sergi.
  2. El crèdit es liquida per acta notarial de 01/01/2018.
  3. CAIXA CATALUNYA executa el crèdit al Jutjat d’Instància 22 de Terrassa.
  4. CAIXA CATALUNYA ven el crèdit a AIQON CAPITAL LUX SARL SARL, que es subroga en l’execució.

Crèdit Eusebi

  1. BANC SANTANDER concedeix crèdit a una societat amb l’aval de Sergi.
  2. El crèdit es liquida per acta notarial de 01/01/2017.
  3. BANC SANTANDER executa el crèdit al Jutjat d’Instància 75 de Barcelona.
  4. BANC SANTANDER ven el crèdit a Eusebi, que es subroga en l’execució.

Objecte

Viabilitat de terceria de millor dret del crèdit d’Eusebi respecte del d’AIQON CAPITAL LUX SARL SARL.

Anàlisi

L’article 1929  del Codi Civil Espanyol regula la prelació dels crèdits i es remet al 1924, que diu que els més antics tenen preferència.

La STS 1271/1998, de 30/10/1998, entre d'altres, detalla els criteris per determinar la data d’antiguitat del deute.

Els crèdits estudiats necessiten liquidació, en ser crèdits oberts.

La liquidació del crèdit d’Eusebi és anterior al d’AIQONCAPITAL LUX SARL SARL.

Conclusió

Una terceria de millor dret d’Eusebi contra AIQON CAPITAL LUX SARL, és viable.

Si Eusebi obté una declaració de millor dret, AIQON CAPITAL LUX SARL SARL tindrà dret a cobrar tres cinquenes parts de les costes d’execució abans que es lliuri cap quantitat a Eusebi.