English English Español Español

Radar, marge tècnic de tolerància

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Josep Antoni Gràcia

En les denúncies per excès de velocitat consta que s'han tingut en compte els marges de tolerància de l'aparell en graduar la sanció. No obstant, si comproves la fotografia, sovint veus que fan constar la mateixa velocitat que va capturar el radar. Aquestes són les al.legacions que vaig fer contra una multa per aquest motiu.

1. Errada tècnica d’homologació i posada en servei

L’article 4 de l’Ordre ITC/3123/2010, de 16 de novembre, que regula el control metrològic de l’Estat dels instruments destinats a mesurar la velocitat de circulació de vehicles a motor, disposa que, per a obtenir homologació inicial i de posada en servei, els cinemòmetres han de complir els mòduls B y F, regulats a l’article 6.2 i l’annex III del Reial Decret 889/2006, de 21 de juliol.

El mòdul F de l’annex III regula les dues formes d’homologar els aparells de mesura: Per verificació de cada instrument o per verificació estadística. En el cas de mostreig estadístic, que és el que aplica el fabricant del cinemòmetre Multanova model 6F-MR, l’apartat 5 del mòdul F accepta coma vàlids lots d’aparells amb un percentatge de no conformitat inferior al 1%. Així doncs, l’errada metrològica màxima acceptable durant el procediment d’homologació inicial i posada en servei inicials és de l’1%. Aquest error màxim inicial sempre està incorporat a qualsevol aparell, és la tolerància d’homologació, i caldrà tenir-lo sempre present en emprar el cinemòmetre.

2. Errada tècnica del suport o bastidor

L’annex III de l’Ordre ITC/3123/2010, de 16 de novembre detalla els requisits essencials específics per als cinemòmetres destinats a amidar la velocitat instantània de circulació dels vehicles a motor des d’emplaçaments estàtics o a bord de vehicles. L’apartat 3 diu que la instal·lació dels cinemòmetres en un lloc caldrà fer-la per mitja d’un dispositiu (bastidor) que permeti de fer un ajust estable conforme a les instruccions del fabricant i que aquest dispositiu no pot contribuir a la incertesa relativa al sistema d’amidament, que no ha de ser major que el 0,5%. Això implica que el suport o bastidor del cinemòmetre contribueix legalment a l’errada de l’amidament en un percentatge del 0,5% de la velocitat mesurada que caldrà sempre tenir present en emprar el conjunt bastidor-cinemòmetre.

3. Errada tècnica del cinemòmetre verificat periòdicament

Tal com resulta del «Certificado de Verificación Periódica» que m’heu lliurat, el cinemòmetre ha estat sotmès a verificació periòdica després de la seva primera homologació i posada en servei i. Els requisits de les verificacions periòdiques els regulen els articles 12 i següents de l’Ordre ITC/3123/2010, de 16 de novembre. Concretament, l’article 15 diu que les errades màximes permeses quan s’han superat aquestes verificacions són les establertes als annexes de requisits essencials definits en l’article 3. L’annex III de l’Ordre fixa l’errada màxima permesa en els cinemòmetres que han passat revisió periòdica en l’apartat 4, que és del 7%.per a cinemòmetres en instal·lació mòbil per a velocitats superior a 100 km/h o del 5% en instal·lació fixa.

4. Aplicació d’errades tècniques

En la denúncia es diu que el vehicle va ser detectat circulant a 162 km/h, però aquesta velocitat no és correspon a la que és realment computable en el marc d’un expedient sancionador, perquè no ha considerat les tres errades computables:

El conjunt de les errades comporta una desviació legal de 8,5% respecte de la velocitat amidada. Això suposa que una velocitat mesurada de 162 km/h equival a una velocitat legal de 148,23 km/h, única legalment acceptable en el marc d’un expedient sancionador.

Per tant la sanció que es proposa a la denúncia és inadequada perquè, conforme a l’article 80.1 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor y Seguretat Vial, procediria, en tot cas, i si es demostraven els fets, una sanció greu de 100€, sense detracció de punts.

Demano

Que, amb suspensió del termini per fer al·legacions, em faciliteu còpia completa de l’expedient conforme al meu escrit de [+] i, subsidiàriament, tingueu per fetes les al·legacions i decreteu l’arxiu de l’expedient, sense declaració de responsabilitat.

Proposició de prova

Per al cas que decidiu d’ignorar la primera al·legació, demano de l’Instructor que faci prova a l’expedient que consistirà en: