English English Español Español

Plus-vàlua municipal en transmissió de solar a junta de compensació

L’article 23.7 de la Llei del Sòl espanyola diu que no es consideren transmissió, a efectes de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys, les de terrenys en actuacions urbanístiques i expropiacions.

Tot i que Catalunya té legislació urbanística, aquesta llei espanyola aplica també a Catalunya, en ser una norma fiscal i no urbanística. Recordem que l’Impost el regula la llei espanyola d’Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 23 Operacions de distribució de beneficis i càrregues

7. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l'actuació de transformació urbanística, o en virtut d'expropiació forçosa, i les adjudicacions a favor dels propietaris esmentats en proporció als terrenys aportats per aquests, estaran exemptes, amb caràcter permanent, si compleixen tots els requisits urbanístics, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i no tindran la consideració de transmissions de domini als efectes de l'exacció de l'impost sobre l'increment del valor de els Terrenys de Naturalesa Urbana.