English English Español Español

Multa per sortir de casa durant el confinament

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Josep Antoni Gràcia, advocat
Josep Antoni Gràcia

Les notificacions de sancions per anuncis al BOE haurien de ser excepcionals. Les Administracions, però, han converti l'excepció en norma i sovint no intenten la notificació personal prèvia. Aquest abús fa que molts ciutadans es vegin privats il·legítimament del dret de defensa.

Et presento un cas de notificació massiva de sancions per no respectar restriccions de mobilitat del COVID-19 al que ni tan sols van intentar la notificació prèvia. Si no és perquè tenia una alerta al BOE, no m'hauria assabentat de res fins l'embargament.

A la Gerència de Seguretat i Prevenció

Josep-Antoni Gràcia Vicente, domiciliat a Ventdelplà, carrer del Margalló, 50, DNI 12345678K, a l’expedient de referència, dic:

Fets

  1. A la pàgina 111 del suplement N del Boletin Oficial del Estado, número 41, apareix una línia amb les mencions 2021SASP0133, U1045678, 30/03/2020, 68.b, 12345678K, 360,00.
  2. A les pàgines 1 i 2 de l’anunci, s’informa que es notifica iniciació d’expedient sancionador per suposada infracció de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre de Salut Pública i/o del Decret-llei 30/2020, de 4 d’agost, sobre règim sancionador per incompliment de mesures de prevenció i contenció sanitàries per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
  3. També hi consta que l’acord s’ha intentat notificar, en la forma prevista legalment, al domicili de l’interessat.

Dret

1. Manca d’informació bàsica per identificar l’acte administratiu

Les dades publicades son incomprensibles per a un ciutadà mitja i vulneren l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que no contenen el text íntegre de la resolució i no permet d'identificar-la amb la precisió mínima exigible per exercitar el dret de defensa.

Només per això la notificació és nul·la, conforme a l’article 48 LPA, en haver estat dictada amb vulneració de les normes de procediment.

2. Manca de justificació de la necessitat de no incloure el text de l’acte administratiu

Tot i que l’article 46 LPA, us permet d’ometre el text íntegre de l’acte administratiu, si és que es podien lesionar drets o interessos legítims, la notificació tampoc no és vàlida, atès que manca justificació de quin dret o interès legítim es vulneraria si en notificàveu el text íntegre, tal i com us mana l’article 42 LPA. Us és obligatori d’identificar i justificar, ni que sigui succintament, l’interès o dret legítim que considereu que vulneraríeu si és que notificàveu el contingut íntegre de l’acte. La motivació és un element essencial de control de legalitat i forma part del dret de defensa dels ciutadans davant els abusos de les Administracions públiques.

L’anunci no justifica els motius pels que no notifiqueu l’acte íntegrament, ni identifica el dret o interès legítim a preservar. Aquest interès, que no feu constar,  no pot ser el d’intimitat i protecció de dades personals per què, al mateix anunci, identifiqueu alguns ciutadans amb nom i cognoms.

La manca de motivació i justificació de la utilització de la via excepcional de l’article 46 LPA, provoca la ineficàcia de la notificació, en ser nul·la, conforme a l’article 48.

3. Manca d’intent previ de notificació

El text de l’anunci del BOE diu que heu intentat prèviament la notificació personal, que ha estat infructuosa.

L’afirmació no és certa atès que el Comú mai no ha intentat de notificar l’acte administratiu al domicili que li consta del ciutadà denunciat. Quan el Comú ha volgut notificar, ho ha fet, tal i com podeu veure als expedients administratius AUT 03 20 C02567 i SOR279474747, als que consten notificacions del mateix Comú fetes per correu certificat al domicili de Ventdelplà, carrer del Margalló, 50, que és el domicili censal i legal, segons còpia del DNI que adjunto.

En aquest cas, malgrat el que diu l’anunci del BOE, no heu intentat de notificar al domicili que us consta, com us exigeix l’article 42 LPA, raó per la qual no podeu anar a la via excepcional de notificació de l’article 44 i, doncs, heu provocat la nul·litat de la notificació edictal i, de retruc, la de l’expedient administratiu des del moment en que vàreu ometre l’intent de notificació convencional.

4. Manca d’identificació de l’Instructor

El text de l’anunci identifica l’instructor de l’expedient com «al/la letrado/da de la Direcció de Serveis d'Assesorament Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció». Això no és una identificació suficient que permeti el Ciutadà de fer ús del dret de recusació, és un simple formulisme que vulnera l’article 64 LPS, el que provoca la nul·litat de la notificació.

5. Caducitat de l’expedient

L’anunci del BOE diu que l’expedient s’inicia per suposada vulneració de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública. L’article 76.2 d’aquesta llei diu que el termini per dictar i notificar resolució en els expedients sancionadors és de nou mesos.

A l’anunci del BOE, columna «Data Infracció», diu 30/03/2020. Cal suposar que aquesta deu ser la data de la suposada infracció. En cas afirmatiu, el termini de nou mesos va cloure el 09/12/2020, i la notificació edictal es fa el 17/02/2021, quan ha passat amb escreix el termini per dictar i notificar resolució.

L’expedient ha caducat i, per tant, la notificació és ineficaç, pel que cal considerar-la nul·la.

6. Caducitat de la facultat sancionadora

A la columna «expedient» de l’anunci del BOE hi ha la referència 2021SASP0133. Això posa de manifest que l’expedient es va iniciar a partir del 01/01/2021, quan l’estat d’alarma del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, havia acabat.

L’article 1.3 de la Llei Orgànica 4/1981, reguladora dels Estats d’Alarma, Excepció i Setge, diu que, acabada la vigència dels estats d’alarma excepció i setge, decauran en llur eficàcia totes les competències en matèria sancionadora que corresponguin a les Autoritats competents i les mesures concretes preses sobre la base d’aquestes, llevat de sancions fermes. Això vol dir que, si no heu sancionat una conducta durant la vigència de l’estat d’alarma, no ho podeu fer quan s’ha llevat, atès que la vostra competència ha caducat.

L’estat d’alarma del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va acabar el 21/06/2020 i l’obertura de l’expedient sancionador és posterior a aquesta data, pel que la vostra competència per a sancionar acabà el 21/06/2020, el que provoca la nul·litat de l’expedient.

7. Aplicació retroactiva d’una norma

L’article 25.1 CE declara el dret fonamental a la irretroactivitat de les normes sancionadores desfavorables; i el 9.3 prohibeix la retroactivitat de les disposicions sancionadores o restrictives dels drets individuals.

A l’anunci del BOE diu que l’acord d’iniciació de l’expedient administratiu es dicta per suposada infracció de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre , de Salut Pública i/o del Decret-Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel que s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

A la columna «Data Infracció», de l’anunci del BOE diu 30/03/2020. En aquesta data el Decret-Llei citat a l’anunci no estava vigent. No és possible aplicar a uns fets del 30/03/2020 un decret sobre procediment sancionador que va entrar en vigor el 07/08/2020. En fer-ho es provoca nul·litat no solament de la notificació edictal, sinó també de tot l’expedient administratiu.

8. Vulneració del dret a la llibertat de moviments

L’article 19 de la Constitució diu que els ciutadans tenen dret de lliure circulació pel territori nacional i l’article 55 que el dret reconegut a l’article 19 podran ser suspesos quan s’acordarà la declaració d’estat d’excepció o setge.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declarà l’estat d’alarma, no pas de setge o excepció. La limitació de la lliure circulació, reconeguda per l’article 19 CE, no pot ser establerta per la declaració d’un estat d’alarma.

L’inici d’expedient sancionador per circular pel territori nacional en estat d’alarma és inconstitucional, el que provoca la nul·litat de l’expedient.

9. Reserva d’al·legacions de fons

Totes les anteriors al·legacions són de caràcter formal i/ o processal, atès que no hem pogut prendre coneixement de l’expedient i acte administratiu, que no han estat comunicats en forma. Em reservo el dret de formular al·legacions pel que fa al fons de la suposada infracció i de discutir-ne les circumstàncies que constin a l’expedient administratiu quan sigui notificat en forma legal.

Peticions

Pels fets i el dret citats, demano del Comú de Barcelona, que estimeu les al·legacions, considereu nul·la la notificació edictal publicada al BOE de 17/01/2021 i de l’expedient sancionador i, subsidiàriament, que em notifiqueu el text íntegre de l’acte administratiu i em doneu vista íntegra de l'expedient, per poder exercir el meu dret de defensa.