English English Español Español

Subrogació en lloguer del 1915

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gracia Malfeito
Erola Gràcia, advocada

Pruna és filla de Montserrat, llogatera d'un habitatge a Barcelona al que viu amb la seva mare des de fa més de dos anys. La mare, que pateix malaltia d’Alzheimer, està ingressada en una residència però continua empadronada a l’habitatge. Montserrat s'havia subrogat en el lloguer de la seva mare, María, el 1991. Maria s'havia subrogat en el lloguer del seu marit, Macià, el 1961. El contracte de lloguer inicial data de 1915. Montserrat vol saber si es podrà subrogar quan la mare mori.

Materials d'estudi

Anàlisi

  1. Macià, l'avi, va prendre en lloguer l'habitatge el 02/12/1916.
  2. Mavià va morir el 15/06/1961.
  3. Maria, vídua de Macià, es subrogà en el lloguer, conforme a la base 7a de la Llei de Bases dels Arrendaments Urbans de 23/12/1955, i ho comunicà a la Propietat per acta notarial de 15/07/1961.
  4. Maria morí el 17/06/1991.
  5. Montserrat, filla de Maria, es subrogà en l’arrendament, conforme a l’article 58.1 del Decret 4104/1964, de 24 de desembre, que aprovà la Llei d’Arrendaments Urbans, i ho va comunicar a la propietat per acta notarial de 12/07/1991.
  6. La Disposició Transitòria 10 LAU 1964 diu que el dret a subrogació de l’article 58 s’aplicarà als contractes vigents a l’entrada en vigor de la Llei, sigui quin sigui el nombre de subrogacions anteriors.
  7. Així, la LAU 1964 posava el comptador de subrogacions a zero i, per tant, la no s’ha de computar la de Maria, a qui hem de considerar llogatera originaria, no subrogada.
  8. L’article 59 LAU 1964 permet fins un màxim de dues subrogacions en favor de cònjuges, ascendents o descendents.
  9. La Disposició Transitòria Segona, punt B, apartat 5, LAU 1995, diu que, quan mori un llogater subrogat abans del 01/01/1995, els fills que haguessin conviscut almenys durant els dos anys anteriors al traspàs, tindran dret de subrogació.
  10. La subrogació de Montserrat va ser anterior al 01/01/1995 pel que, per aplicació de la DT.2.B.5 LAU 1995, la seva filla, Erola, té dret a una darrera subrogació.

Conclusió

Per les raons anteriors, i conforme als documents estudiats, la nostra opinió és que Pruna es pot subrogar en el lloguer quan la seva mare traspassarà.

Consell

Per poder fer la subrogació és imprescindible que Montserrat sigui considerada com a resident a l’habitatge. Hores d’ara està ingressada en una residència i no té autonomia personal, pel que cal prestar atenció a no fer cap acte contradictori amb el fet que el seu ingrés a la residències és simplement temporal. No se la pot donar de baixa de l’empadronament per cap motiu i, a tots els efectes, s’ha de considerar l'habitatge com el seu únic domicili (bancs, tributs, domiciliacions, adscripció al Centre d’Assistència Primària, etc.