English English Español Español

Jubilació, cursos i conferències

Mayte Jordán
Mayte Jordán

Un client s'acaba de jubilar i li ofereixen de donar conferències i cursos de forma ocasional.

Em demana si aquesta activitat discontinua és compatible amb la pensió de jubilació.

Aqui tens la resposta.

Pot un jubilat donar conferències o curs?

La resposta és afirmativa, sempre que aquestes activitats siguin ocasionals. No hi ha una definició prou clara del que s'entén per ocasionals; cal entendre que es tracta de situacions que no permetin considerar que són una dedicació professional, no per l'import de la remuneració que tinguin (que és irrellevant), sinó pel nombre d'hores al mes que es dediquen a aquestes activitats complementàries.

Efectes sobre la pensió

Hi ha diverses possibilitats, depenent de la forma de justificar la remuneració:

Necessitat de justificació de la remuneració

Hi ha tres possibilitats de justificació:

  1. Justificació salarial, mitjançant un alta i baixa puntual al règim general de la seguretat social per al dia concret en que es fa l'activitat.
  2. Justificació professional, mitjançant factura amb IVA i alta i baixa puntual del jubilat al règim d'autònoms i a l'Agència Tributària.
  3. Justificació sobre la base d'indemnització per despeses, locomocions i dietes, que no es puguin considerar remuneracions per la tasca desenvolupada.

Efectes sobre la pensió de jubilació

En el primer i segon cas, l'INSS deduirà de la pensió de jubilació del mes el nombre de dies en que s'hagin cursat les altes i baixes al règim general (remuneració salarial), i al règim especial d'autònoms (remuneració professional amb factura).

En el tercer cas no hi haurà ni alta ni baixa, simplement s'indemnitzaran les despeses de transports, dietes, allotjament i d'altres, però no es pagarà pel concepte de prestació de serveis, que serà de franc. La comptabilització serà mitjançant un rebut signat pel jubilat que detalli el concepte del cobrament.

No necessitat de justificació de la remuneració

Si l'organitzador no necessitava justificar la remuneració, llavors tothom entén el que passa: Es tracta d'un servei no remunerat, que no afecta a la pensió de jubilació.

Per la nostra experiència, la pràctica més generalitzada és la definida a l'apartat 3, tot i que cal prestar especial atenció a que el concepte de la indemnització sempre sigui estrictament per dietes, locomocions i despeses, mai per remuneració de serveis. Si es remuneren els serveis, cal fer l'alta temporal en la Seguretat Social.