English English Español Español

Fiscalitat del lloguer de finques

1. Des del punt de vista del propietari

El propietari està obligat a:

  1. Alta censal com a empresari, amb presentació del model 037 (simplificat), epígraf 861, sempre que l’immoble sigui urbà.
  2. Emetre factura amb repercusió de l’IVA, sobre el preu del lloguer (hores d'ara 21%)
  3. Presentar liquidacions trimestrals d’IVA (model 303)
  4. Presentar resum anual d’IVA (model 390)

No meriten IVA els lloguers d'habitatges destinats a domicili de persones humanes.

2. Des del punt de vista del llogater

Si el llogater és un professional, un autònom o una societat, ha de retenir al propietari el 21%, que ingressarà a l'AEAT mitjançant el model 115 com acompte de IRPF o IS, segons que el propietari sigui societat o persona..

El llogater no ha de retenir quan:

  1. Si el propietari es dedica professionalment al lloguer (cal que tingui almenys un treballador a temps complert i una oficina per fer l'activitat, epígraf 861). Convé que el llogater demani a l'AEAT un certificat de que no cal retenir.
  2. Si es tracta de lísings.
  3. Si un habitatge es lloga a una empresa per allotjar els seus treballadors.
  4. Si el lloguer és inferior a 901€ anuals i es paga a un sol propietari.
  5. Lloguers contractats amb administracions públiques i, en general, entitats previstes a l’article 9.1 LS.