English English Español Español

Eleccions sindicals en empreses de menys de 50 treballadors

Erola Gràcia Malfeito, advocada Moltes petites o mitjanes empreses no tenen representants sindicals perquè els treballadors mai no han promogut eleccions. Tant si ets treballador, com petit o mitjà empresari, aquest article t'ajudarà a entendre el procediment electoral i els teus drets i obligacions.

Generalitats

Les empreses de menys de 50 treballadors no tenen comité d'empresa sinò representant dels treballadors, que no cal que estigui afiliat a cap sindicat. La iniciativa de les eleccions la prenen els treballadors per majoria simple. L'empresa els ha de deixar els seus locals, fora de l'horari de feina, per fer les reunions per decidir l' inici del procès electoral. Si no hi ha majoria, les eleccions no es poden convocar. La decisió favorable s'ha de comunicar a l'Autoritat laboral almenys un mes abans de la data prevista.

Legislació

El procès electoral el regula el Reial Decret 1844/1994, que diu:

Els promotors han de comunicar a l'empresa i a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral el propòsit de celebrar eleccions amb un termini mínim de, almenys, un mes d'antelació a l'inici del procés electoral. En aquesta comunicació els promotors han d'identificar amb precisió l'empresa i el centre de treball d'aquesta en què es desitja celebrar el procés electoral i la data d'inici d'aquest, que serà la de constitució de la mesa electoral i que, en tot cas, no podrà començar abans d'un mes ni més enllà de tres mesos comptabilitzats a partir del registre de la comunicació a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral. Aquesta oficina pública, dins el següent dia hàbil, exposarà al tauler d'anuncis els preavisos presentats, facilitant còpia als sindicats que així ho sol · licitin.

2. L'incompliment de qualsevol dels requisits establerts en aquest article per a la promoció d'eleccions determina la falta de validesa del procés electoral corresponent no obstant això, l'omissió de la comunicació a l'empresa podrà suplir mitjançant la tramesa a l'empresa d'una còpia de la comunicació presentada a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral, sempre que es faci amb una anterioritat mínima de vint dies respecte de la data d'iniciació del procés electoral fixat en l'escrit de promoció.


Poden votar tots els treballadors que tinguin almenys un any d'antiguitat i pot ser triat qui porti sis mesos treballant.

Mesa electoral

Primer cal constituir la Mesa Electoral, que vigila el procés; presideix la votació; fa l'escrutini; i aixeca l'acta. La Mesa esta formada pel president, que és el treballador més antic; i dos vocals, que són els electors de major i menor edat, aquest darrer fa de secretari. Cap dels membres de la Mesa pot ser candidat i, si ho era, el substitueix un suplent.

Les funcions de la Mesa són:

Votacions

Has de saberAlguns treballadors promouen eleccions per blindar un company amenaçat d'acomiadament; o per gaudir del blindatge que tenen els representants sindicals. Alguns empresaris promouen eleccions tutelades per afavorir la tria d'un representant de confiança i bloquejar processos electorals incontrolats. Aquestes conductes són desviacions indesitjables, però reals com la vida mateixa, les aprenem amb l'experiència i la pràctica. Després de la comunicació a l'Autoritat laboral s'inicia el procés electoral. Dins dels set dies següents a la comunicació l'empresa ho ha de dir als treballadors, que formaran la Mesa; als representants dels treballadors; i als promotors de les eleccions.

La Mesa es constituirà, en la data fixada pels promotors en la seva comunicació del propòsit de fer eleccions, amb signatura de l'acta de constitució. En acabar la jornada electoral es recomptaran els vots i es signarà una altra acta amb el resultat de l'escrutini. Cal lliurar còpia de l'acta a l'empresa  i al representant triat. És triat qui té més vots i, si hi ha empat, el candidat més antic. Els resultats es publiquen al taulell d'anuncis del centre de treball i, en els tres dies següents, es lliura a l'Autoritat laboral l'acta d'escrutini, les paperetes, i l'acta de constitució de la mesa electoral.

Protecció dels representants dels treballadors

El representant dels treballadors gaudeix de proteccions legals. No pot ser acomiadat ni sancionat per l'exercici de les seves funcions mentre tinguin vigent el càrrec i durant l'any posterior; té prioritat de permanència en casos d’acomiadaments objectius per causes econòmiques o tecnològiques o expedients de regulació d'ocupació; i, en cas d’acomiadament improcedent, és el representant, i no l'empresari, qui pot decidir si es reincopora o marxa amb indemnització.