English English Español Español

Informe assegurança de vida Fecsa Endesa

Nadia Milesi
Nadia Milesi, advocada

Un client em demana opinió sobre possibilitat de reclamar una assegurança de vida del seu pare, treballador de Fecsa Endesa de la que ell era beneficiari però que la companyia va pagar a la vídua en comptes de al beneficiari per una negligència de Fecsa.

El cas és interessant, aquestes són les meves conclusions. Espero que t'ajudin.

Antecedents

  1. Fecsa, hores d’ara Endesa, oferia als seus treballadors incentius de prejubilació entre els quals una assegurança de vida amb Banco Vitalicio, de la que Fecsa era prenedora.
  2. Luis es va acollir a la prejubilació i va designar beneficiari de la cobertura de vida el seu fill.
  3. El 15/10/2001, la Prenedora informa l’Assegurat que Mapfre Vida es subroga com a asseguradora.
  4. El 11/03/2005 l’Assegurat confirma a la Prenedora que el beneficiari continua essent el fill.
  5. El 27/01/2007 la nova Asseguradora comunica a l’Assegurat certificat individual d’assegurança què no identifica beneficiari.
  6. L’Assegurat traspassà el 25/03/2016.
  7. El 03/09/2021, el Beneficiari reclama a l’Asseguradora el pagament del capital assegurat.
  8. L’Asseguradora informà que el fill no consta com a beneficiari.
  9. La Prenedora informà que, el 29/11/2017, havia pagat el capital assegurat a la vídua de l’Assegurat, mare del Beneficiari.
  10. L’hereu únic de vídua és el fill.

Plantejament

El Beneficiari vol saber si pot reclamar el pagament del capital.

Anàlisi

La Llei del Contracte d’Assegurança diu, a l’article 7, que les obligacions i deures que deriven del contracte d’assegurança corresponen al prenedor.

La Prenedora sabia que el beneficiari designat era el fill de l’Assegurat, tant per la contractació inicial, com per la comunicació de 11/01/2005, però no ho va comunicar a Mapfre Vida quan va canviar d’asseguradora.

Aquesta manca de diligència en la comunicació de beneficiari va resultar en que, en traspassar l’Assegurat, Mapfre Vida va pagar el capital a la vídua, en comptes de al beneficiari comunicat a la Prenedora.

Això fa que la Prenedora sigui responsable dels perjudicis causats al fill per manca de diligència. Els perjudicis són equivalents al capital de l’assegurança, més els interessos correguts.

Però el Beneficiari és hereu únic de la vídua, en va acceptar l’herència, i la va succeir en tots els seus béns, drets i obligacions.

Si el Beneficiari reclama, la Prenedora podrà repetir contra ell com a hereu per enriquiment injust, el que compensaria el que ha de cobrar per la negligència.

Conclusions

Desaconsello reclamar el perjudici causat per la negligència d’Endesa perquè quedaria compensat per l’acció d’enriquiment injust de la vídua, de la que ha de respondre l’hereu.

Tot això, sens perjudici d’eventual prescripció, que no és objecte d’aquest informe.