English English Español Español

Estatuts de societat limitada

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Anna Calbet Tarrida, advocada
Anna Calbet Tarrida

Aquest és un model d’estatut senzill per a una societat sense condicions especials. En redactar-los he eliminat el que no és essencial. He constituït centenars de societats amb aquest model d’estatut simplificat, que encara avui continua cridant l’atenció per la seva simplicitat. Als buròcrates no els agrada la simplicitat.

Denominació

La societat serà mercantil, de responsabilitat limitada, es denomina EXIT SOCIETAT LIMITADA i es regirà per la llei i per aquests estatuts.

Objecte

L'objecte social és la compra, venda, edició, manipulació i comercialització de tota mena de llibres, textes literaris, revistes o publicacions en general.

Domicili

La societat està domiciliada a Mata-rodona, Mas de la Font del Burgar. La Junta decidirà la creació, supressió o trasllat de sucursals.

Durada

La societat es constitueix per una durada indefinida i començarà les seves operacions al dia de la seva constitució.

Capital

El capital social és de 10.000€, divididit el 1.000 participacions de 10€ cadascuna, iguals, acumulables, indivisibles, pagades, i numerades de l'1 al 1.000.

Tansmissió de participacions

Les transmissions de participacions per actes entre vius als altres socis, fills, cònjuges i ascendents són lliures. Qui vol transmetre entre vius les seves participacions a persona aliena a la Societat ho comunica per escrit als Administradors i aquests als altres socis, en el termini de quinze dies des de la recepció de l'avís, també per escrit. Els socis poden optar per la compra dins els trenta dies següents a la notificació i, si són diversos els qui volen adquirir, ho fan en proporció a llurs respectives participacions. Si cap dels socis volia comprar, el venedor queda en llibertat per transmetre a qui voldrà. Si és que hi ha divergència en el preu de venda en cas de tempteig, el fixa l'auditor de comptes de la societat i, si no en tenia, el que digui el Registre Mercantil.

La transmissió de participacions per causa de mort a favor d'altres socis, fills, cònjuges, ascendents i parents col·laterals del causant fins al tercer grau, és lliure. Fora d'aquests casos, qui vol ser reconegut com a soci, ha de fer la notificació i els socis tindran el dret de tempteig descrit.

Juntes

La convocatòria de les juntes generals, ordinàries i extraordinàries, la fan els administradors, per correu certificat o telegrama al domicili que consta en el llibre registre dels socis, amb una antelació mínima de quinze dies sobre la data de la junta i s'hi fa constar l'ordre del dia.

Administració

La representació i administració de la societat correspon als administradors, que són dos mancomunats, socis o no, designats per la junta general. El càrrec d'administrador és gratuït. Els administradors tenen les facultats que diu la Llei, que cal interpretar amb la màxima amplitud. En cas de dubte sobre si els administradors poden o no fer qualsevol acte o signar qualsevol document, cal interpretar que si que ho poden fer.

Exercicis econòmics

L'exercici social es correspon amb l'any natural, i es tanca el 31 de desembre de cada any, llevat del primer, que comença el dia que es signa l'escriptura de constitució