English English Español Español

Demanda de redempció de cens

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito

A poc a poc el cens desapareixen. És una figura històrica en desús però que, de temps en temps, encara trobem. Et presento exemple de demanda de redempció de cens. Cal ser molt metòdic i formalista perquè qualsevol errada pot fer fracassar la demanda. En aquest cas el cens estava hipotecat, una cosa gens habitual. Tot va anar bé i el jutge va cancel·lar cens i hipoteca.

1. Fets

1.1. Propietat

Els actors són propietaris, per meitats indivises, de la finca del carrer Sant Mateu 29, de Cervelló, que es descriu al Registre de la Propietat com:

Solar edificable, de figura trapezoïdal, situat a Cervelló, carrer de Sant Mateu; ocupa la superfície de cent setanta nou metres cinquanta decímetres quadrats; i afronta, pel davant, oest, amb el carrer de la seva situació; a la dreta, tal com entrem, sud, amb finca 27; a l’esquerra, nord, amb el Patronat Parroquial; i al fons, est, amb successors de Carlos.

La referència cadastral és 06225202S0001JK, i el valor 122.786,83€. Adjunto certificació de titularitat i càrregues (document 1) i rebut del IBI 2012 (document 2).

1.2. Cens

La finca està gravada amb un cens de domini directe, de pensió anual 0,20€ i el seu capital al 3%, o sigui 6,81€, a favor del Demandat. Li pertany per herència de la seva mare, Maria Sam Arivor, per escriptura d’acceptació d’herència autoritzada, el 13/05/1977, pel notari de Sant Vicenç dels Horts, Macià Puigdemont i Companys.

1.3. Hipoteca sobre el cens

El cens està gravat amb hipoteca a favor de la mare del Demandat, extingida per confusió de drets, en reunir en una mateixa persona (hereu) la condició de deutor i creditor, pendent només de cancel·lació registral.

2. Dret

2.1. Competència

La competència territorial correspon als jutjats de Sant Feliu de Llobregat, que són els del domicili del Demandat (article 50.1 LEC), apart que es tracta d’una acció real i la finca censada està al partit judicial (article 52.1.1. LEC). La competència funcional correspon als jutjats de primera instància, en no estar atribuïda a d’altres (article 45 LEC).

2.2. Quantia

La quantia són 4.250,58€, suma de tots els conceptes que integren el preu de redempció del cens.

2.3. Procediment

Cal seguir la demanda pels tràmits del judici verbal, atès que la quantia no ultrapassa els 6.000€ (article 250.2 LEC).

2.4. Acció

Exercitem acció per obtenir la redempció forçosa d’un cens, amb fonament en l’article 565-11.1 CCC.

2.4.1. Sobre el dret a redimir

L’article 565.11.1 CCC diu que una de les causes d’extinció dels censos és la redempció i l’article 565.12 CCC que són redimibles a voluntat unilateral del censatari. En relació al cens del Demandat, la DT 14.1 diu que els censos constituïts d'acord amb la legislació anterior a la Llei 6/1990, siguin quines llurs condicions, es poden redimir, a petició del censatari, si han passat més de vint anys des que es van constituir i estan al corrent de pagament de pensions, lluïsmes i qualsevol altre concepte que se'n derivi. Respecte de la hipoteca, la DT 14.3.i) diu que el fet que el cens estigui gravat, no és obstacle per a la redempció.

Si apliqueu els anteriors fonaments legals als fets veureu que el cens que grava la finca dels Actors és redimible a voluntat d’aquests, sense que la hipoteca en sigui cap obstacle.

2.4.2. Sobre el preu de redempció

La DT 14.3.d.1) detalla els conceptes que formen el preu de redempció.

Pel que fa a la capitalització de la pensió, el títol preveu que l’import és de 6,81€.

Pel que fa al lluïsme, la DT 14.3.3 diu que es calcularà sobre el valor cadastral de la finca, que és de 122.786,83€ (vegeu document 2). El primer lluïsme és, doncs, el 2% de 122.786,83, o sia 2.455,73€. Pel que fa al segon lluïsme, la darrera transmissió de la finca va ser el 30/03/1983, data de traspàs de la mare i causant dels Actors. D’aleshores ençà han passat 29 anys, pel que el censalista té dret a 29/40 parts d’un segon lluïsme (2.445,73€/40*29) 1.773.15€. En total l’import dels lluïsmes és de 2.455,73€ + 1.773,15€ = 4.218,88€.

Pel que fa les anualitats del cens, incloem en el preu de redempció les darreres cinc anualitats (0,20€*5)=1€, tot i que l’article 121.21.a CCC diu que les accions per reclamar pagaments periòdics que s’hagin de fer per anualitats prescriu als tres anys.

2.5. Costes

Conforme a l’article 394 LEC, cal que imposeu les costes a la part que veurà rebutjades les seves pretensions, sense perjudici que, conforme a l’article 396 LEC, no ho feu en cas d’aplanament abans de contestar la demanda.

3. Peticions

Pel fet i el dret anteriors, demano que dicteu sentència a la que declareu extingit el cens que grava la finca del carrer de Sant Mateu 29 de Cervelló, ordeneu la rectificació dels assentaments del Registre de la Propietat, i imposeu les costes al Demandat, si s’oposava i era vençut.