English English Español Español

Negligència de gestor en declaració de renda

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Anna Calbet Tarrida, advocada
Anna Calbet Tarrida

Un gestor es va equivocar en fer una declaració de renda. L'errada va provocar una inspecció i una liquidació paral.lela, que, fins i tot, va arribar a l'embargament per 24.000€. El gestor anava donant allargues dient que ho tenia tot controlat, però no era cert. Tot i que li vaig demanar de reconéixer l'errada i d'arreglar amistosament el problema, no va voler, així que el vaig haver demandar, i li vaig guanyar el cas.

Fets

Arrendament de serveis

La Demandada és una gestoria que es dedica, entre d’altres activitats, a l’assessorament tributari i confecció i presentació de declaracions tributàries. L’Actora era clienta habitual de la Gestoria, que l’assessorava fiscalment i li confeccionava, cada exercici, la declaració d’IRPF.

Com cada any, l’Actora va contractar els serveis de la Gestoria per a que l’assessorés, preparés i presentés la declaració de IRPF, i li va lliurar tots els documents rellevants, entre ells:

Els elements fiscalment rellevants de la sentència, el conveni i l’escriptura de compra són que l’Actora:

La Gestoria va preparar la declaració d’IRPF , que donava una quota a retornar de 1.286,60€, i la presentà a l’AEAT. En fer-ho, va cometre dues gravíssimes errades:

Adjunto declaració de renda original feta per la Gestoria (document 4) i còpia de la mateixa declaració enviada per fax des de la Gestoria a l' empresa en la que treballa l’Actora (document 5), tal com es pot comprovar per la impressió automàtica de tramesa de fax que hi ha a l’encapçalament de cada full.

Inspecció tributària

L’AEAT va iniciar actuacions inspectores i va requerir l’aportació de documents, en relació amb la declaració de renda (document 6).

L’AEAT va emetre notificació de tràmit d’al·legacions i proposta de liquidació provisional per 24.077,43€ (document 7) sobre la base de que no es va declarar el guany patrimonial derivat de l’adjudicació de la meitat indivisa de l’habitatge conjugal a l’espòs, ni es va declarar tampoc la deducció per reinversió en la compra d’un nou domicili habitual, amb pèrdua del dret a la deducció:

 (...) Por tanto, al no haber consignado en su declaración la ganancia patrimonial obtenida por la venta de su vivienda habitual, ni haber ejercido la opción a la exención parcial (por la inversión realizada en el ejercicio) o total (por compromiso a la reinversión del total obtenido en los dos años posteriores a la transmisión de su vivienda habitual), procede tributar por la totalidad de la ganancia obtenida, por un total de 140.911,29 euros.

L’Actora va lliurar la notificació a la Gestoria, que li va dir que presentarien una al·legacions i tot quedarà solucionat.

La Gestoria va presentar a l’AEAT un —telegràfic i gens professional— escrit d’al·legacions (document 8 ), al que es limitava a informar de la sentència de divorci, afirmava que calia acceptar exempció per reinversió en la compra d’habitatge habitual, i demanava el tancament i anul·lació de l’expedient. L’escrit no conté argumentari legal, ni justificació raonable pel que demana, ni està signat per l’Actora, i, tot i que anava adreçat a l’AEAT de Calamocha i estava datat a Báguena (domicili de l’Actora), es va presentar a la Delegació del Poble Nou de Barcelona, que és la més propera a la Gestoria.

L’AEAT va incoar expedient sancionador (document 9) i novament l’Actora va lliurar la notificació a la Gestoria, que va prometre que faria tots els tràmits i que no es preocupés de res. L’expedient sancionador es va tancar amb la imposició d’una sanció de 9.480,49€ i 3.160,16€. Adjunto notificacions de liquidació (documents 10 i 11).

L’AEAT va emetre notificació de resolució amb liquidació per la qual es fixava el deute tributari en 25.388,83€ (24.077,73€ + 1.311,40€ d’interessos de demora). Adjunto notificació (document 12).

Execució, embargament i pagament

L’AEAT va dictar diligència d’embargament de l’habitatge de l’Actora pel deute derivat de la quota, i la sanció, més interessos, en total 45.958,95€ (document 13).

Davant aquesta situació, l’Actora, acompanyada del seu fill, va anar a la Gestoria i va demanar explicacions. La Gestoria va acabar reconeixent l’errada i que, des del principi, sabien que el problema no tenia solució i havien estat fent gestions amb ZURICH, asseguradora de responsabilitat civil, per mirar de trobar una solució satisfactòria. Com a justificació van lliurar a l’Actora còpia de la pòlissa d’assegurances amb ZURICH, notificació de sinistre i justificant de tramesa per fax al corredor d’assegurances (document 14).

Vist l’embargament del seu habitatge, l’Actora no va tenir més remei que demanar un préstec personal a un banc, amb un interès anual del 14%, i va pagar el deute. Adjunto certificat de l’AEAT justificatiu que el deute està extingit (document 15).

Reclamació

L’Actora va consultar amb l'advocat Josep-Antoni Gràcia Vicente, qui la va informar que la gestoria havia comés dues errades insuperables en: a) no declarar l’increment patrimonial i; b) no haver exercit el dret a la deducció per reinversió, que ja s’havia perdut en no haver estat exercitat dins del termini legal. Això significava que, si s’hagués fet la declaració correctament la part no exempta del guany hagués estat de 62.891,07€, i no pas de 140.911,29€, pel que la quota d’IRPF hauria estat de 10.032,69€, en comptes de 24.077,73€. Adjunto informe tributari (document 16).

L'advocat van reclamar a la Gestoria el rescabalament dels danys i perjudicis, però aquesta respongué per fax que rebutjava la reclamació, es negava a donar les dades de l’Asseguradora i —sorprenentment— sostenia que no van recórrer la liquidació perquè “esa decisión la tomó la Sra. Elvira”, sense tenir present que havia estat la mateixa Gestoria que havia redactat, signat i presentat l’escrit d’al·legacions (veure document 8). Adjunto resposta (document 17).

Diligències preliminars

L’Actora va instar diligències preliminars de judici contra la Gestoria per exhibició de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional vigent l’any 2008. L’expedient el va tramitar el Jutjat d’Instància 31 de Barcelona i, en acta d’audiència, l’administradora de la Gestoria va reconèixer que "no existe ninguna póliza y no ha existido nunca una póliza”.i Adjunto sol·licitud de diligències preliminars, interlocutòria d’admissió i acta d’audiència (documents 18 a 20).

Sorprèn que la Gestoria lliurés a l’Actora una suposada pòlissa de ZURICH i una notificació de sinistre (veure document 14) i que, requerida judicialment en negués l’existència. És obvi que la Gestoria va mentir, o quan va facilitar la pòlissa, o quan va fer la manifestació al Jutjat.

Dret

Competència

Són competents els tribunals de Barcelona, atès que aquest és el domicili de la demandada –article 51 LEC—.

Legitimació

La legitimació activa correspon a l’Actora perquè va contractar els serveis de la demandada i s’ha vist perjudicada per una actuació negligent; la passiva correspon a la Gestoria perquè va prestar l’assessorament professional a l’actora.

Procediment

S’han de seguir els tràmits del procediment ordinari, atès que la quantia del procediment supera els 6.000€ —article 249.2 LEC—.

Quantia

La quantia del procediment és 22.673,34€.—article 249.2 LEC—.

Acció

Exercitem una acció de reclamació d’indemnització de danys i perjudicis derivats de prestació de serveis defectuosos per negligència professional, amb seu als articles 1.101 a 1.107 CC i a la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per al la viabilitat de l’acció cal que concorrin tres requisits:

Ha d’existir una actuació professional negligent, ja sigui activa u omisiva, presidida per l’incompliment de l’obligació general de prestar serveis amb la diligència adequada. L’article 147 LGDCU provoca la inversió de la càrrega de la prova, de forma que és el prestador del servei al consumidor qui ha de provar que va actuar amb totes les exigències del cas:

Artículo 147. Régimen general de responsabilidad. Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio.

En aquest cas, l’actuació negligent de la gestoria és clara, manifesta i inexcusable, en no incloure en la declaració de renda el guany patrimonial i el dret a la deducció per reinversió, errada no justificable per a un professional dedicat a l’assessorament fiscal.

Les omissions en la declaració han provocat a l’Actora un perjudici que es concreta en la quota diferencial que ha hagut de pagar per no haver declarat el guany i la deducció per reinversió, i l’import de les sancions.

Concretament, el dany es composa de:

Així doncs, l’Actora ha patit un perjudici econòmic de 22.673,34€. Reteniu que no es reclamen ni interessos de demora ni interessos bancaris del crèdit que l’Actora ha hagut de demanar per pagar a l’AEAT i llevar l’embargament del seu habitatge.

La relació de causalitat és clara, manifesta i directa: si la demandada hagués fet la declaració de renda correctament, l’Actora no hagués hagut de pagar el que ara reclama.

Costes

S’imposaran al vençut —article 394 LEC—.

Peticions

Pels fets i el dret anterior, demano del tribunal que estimeu la demanda i condemneu la demandada a pagar a l’Actora 22.673,34€, més els interessos legals des de la data de la demanda, i les costes del judici.