English English Español Español

Demanda per defectes de construcció

Carmen Rami Villar, procuradora de:

Sota la direcció de l’advocada Erola Gràcia Malfeito, demando en judici ordinari la indemnització de danys i perjudicis, per compliment defectuós de contracte d’arrendament d’obra i serveis, a:

1. FETS

1.1. CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS DELS ACTORS

Per centrar correctament els fets rellevants, convé destacar quina relació personal tenen els actors entre ells:

1.2. PROPIETAT DE DUES PARCEL·LES

L’any 2021, els esposos Leoncio Vicente Pardos i María Lázaro Martín, eren propietaris, per meitats indivises, de la parcel·la 1714 del carrer de la Independència, a Vallirana (comarca del Baix Llobregat); i els esposos Estaqui Vicente Rubio i Eustaquia Vicente Pardos, de la parcel·la 1716, que afronta amb l’anterior.

1.3. AUTOPROMOCIÓ D’UN EDIFICI

L’any 2021, els dos matrimonis, van decidir de promoure la construcció d’un edifici sobre el conjunt de les dues parcel·les, composat de dos habitatges adossats, per destinar-los a habitatge habitual.

Amb aquesta finalitat van contractar els serveis  de:

 • L’arquitecte Carles Malastruc Gili, qui va redactar el projecte i en va dirigir l’execució. Adjunto projecte (document 1) i factures dels seus honoraris (document 2).

 • L’Aparellador Lluís Bastides Altés, qui va redactar el programa de control de qualitat, i va assumir la direcció d’obra. Adjunto programa (document 3) i factures dels seus honoraris (document 4).

 • La constructora EDIF PC SL, qui va construir l’edifici sota la direcció dels dos tècnics esmentats. Adjunto contracte pressupost (document 5).
 • L’edifici es va acabar el 19/04/2024. Adjunto certificats de final d’obra (documents 6 i 7).

  Destaquem, als efectes rellevants, que en el Projecte consta que els ràfecs de l’edifici s’han de bastir amb reforç de mallat:

  CAPÍTOL 6: COBERTES:

  6.01. Formació de coberta a base de envanets de sostremort, solera d'encadellat ceràmic i teula ceràmica àrab, incloses peces especials de carener, formació de ràfecs reforçats amb mallat i xapa de formigó, aiguafons i crestalleres, completament acabada (Superfície en veritable magnitud).

  6.02. Formació de coberta sobre forjat composta per capa aïllant d’artila o similar, de 6 cm de gruix, formació de ràfecs reforçats amb mallat i xapa de formigó, teula ceràmica àrab, incloses peces especials de carener, aiguafons impermeabilitzada, completament acabada. (Superfície en veritable magnitud).

  1.4. MORT D’UN DELS AUTOPROMOTORS

  Eustaquio Vicente Rubio va morir el 12/07/2029, sense testament, pel que li van ser hereus les seues tres filles, les actores Ángela, Gloria i Hipólita Vicente Lázaro, que es van adjudicar, per terceres parts indivises, la meitat indivisa d’un dels dos habitatges, que pertanyia al seu pare i causant. Adjunto certificat de defunció (document 8), declaració d’hereus (document 9), i escriptura d’acceptació i divisió d’herència (document 10).

  1.5. APARICIÓ DE DEFICIÈNCIES EN L’EDIFICI

  A partir de l’any 2021 l’edifici va començar a presentar esquerdes i fissures en els ràfecs de la coberta de l’edifici i, al febrer de 2021, es van ensorrar els de la zona de la porxada.

  Davant el greu risc per a la integritat de les persones, els Actors van informar de l’ensorrament l’Arquitecte, l’Aparellador i el Contractista, que van enviar una empresa —EDIF AP—, que va fer una reparació d’emergència de la part més greument afectada, però no va fer la reparació integral perquè no tenia instruccions de fer res més. Adjunto detall de la reparació urgent, que no ha estat pagada pels Actors (documents 11 i 12).

  1.6. AGREUJAMENT DE LES PATOLOGIES DE L’EDIFICI

  Les esquerdes de les zones no reparades continuaven progressant, i el risc de mort o lesions per als Actors i els seus fills era —i és— evident, pel que van consultar un arquitecte independent sobre el problema.

  L’arquitecte Francesc Albin i Collet va visitar l’edifici el 20/10/2012 i va emetre informe del que resulta que:

  El motiu de les escletxes, i de l’ensorrament de par dels ràfecs, és la inexistència de la malla electrosoldada prevista a les partides 6.01 i 6.02 del projecte.

  Aquesta malla, que havia d’actuar com a reforç dels ràfecs, no es va instal·lar. Segons l’expert, aquest mancança va provocar l’ensorrament de part dels ràfecs i actualment implica que, en qualsevol moment, és pot esfondrar qualsevol part del ràfecs. L’expert valora la reparació en 21.492,88€. Adjunto informe (document 13).

  L’expert va aconsellar la instal·lació immediata de mesures provisionals de protecció consistents en unes reixes de seguretat, per evitar que cap membre de la família prengui mal en cas d’un nou despreniment. Adjunto factures de la instal·lació de les mesures de protecció (document 14 i 15), que sumen 1.122€.

  1.7. INTENTS DE SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL

  Des de que van aparèixer les primeres esquerdes, els Actors s’han adreçat als  agents de l’edificació (arquitecte, aparellador i constructor) per mirar d’arribar a un acord que evités de presentar demanda. Tot i que van assumir una reparació parcial, s’han negat a fer la total, segons el que hem explicat.

  El 28/09/2012, com a últim intent, el Actors van requerir novament els Demandats que reparessin urgentment les lesions, però cap d’ells ha respost, pel que no queda altra solució que aquesta demanda. Adjunto els burofax, amb els avisos de rebuda (documents 16, 17 i 18).

  2. DRET

  2.1. COMPETÈNCIA

  La competència objectiva correspon als jutjats de primera instancia de Barcelona, atès que exercitem una acció no atribuïda a d’altres jutjats (article 45 LEC); i la territorial als de Barcelona, donat que dos dels demandats hi tenen el seu 50.1 i 53.1 LEC).

  2.2. QUANTIA

  La quantia és de 22.614,88 €, valor estimat de la reparació del ràfecs i del cost de les mesures de protecció provisional.

  2.3. PROCEDIMENT

  Correspon seguir els tràmits del judici ordinari, atès que la quantia supera els 6.000€ (article 249.2 LEC).

  2.4. LEGITIMACIÓ

  Pel que fa a la legitimació ad processum, els actors menors d’edat compareixen representats per la seva mare, que és la tutora legal; i la resta per ells mateixos, mitjançant procurador habilitat.

  La legitimació activa ad causamdels actors deriva del fet que ells —o el seu causant, en el cas dels menors— van contractar els serveis dels tres demandats per construir un edifici, són, per tant, parts dels tres contractes d’arrendament d’obra i serveis que es van concertar amb els demandats. Les accions del causant es transmeten als seus hereus conforme a l’article 411.1 CCC.

  La legitimació passiva dels Demandats deriva del fet que tots ells van concertar contractes d’arrendament de serveis o obra amb els Actors, o els seus causants.

  2.5. ACCIÓ EXERCITADA

  Exercitem tres accions acumulades sobre rescabalament de danys i perjudicis causats pel compliment defectuós de dos contractes d’arrendaments de serveis (arquitecte i aparellador) i un d’obra (constructor). L’acumulació és pertinent, perquè les accions tenen un nexe comú per raó del títol i de la causa de demanar, atès que es fonamenten en el mateix fet: la ruïna funcional dels ràfecs de l’edifici (article 72 LEC).

  El fonament legal de les accions és l’article 1101 CCR, segons el qual qui incorre en negligència en el compliment del contracte, ha d’indemnitzar els danys i perjudicis que la seva conducta d’incompliment haurà causat.

  2.5.1. Sobre la negligència en el compliment de les obligacions contractuals

  Les parts (o els seu causant, en el cas dels menors) van celebrar tres contractes:

  Tot i que el Projecte deia ben clarament, en el capítol 6, que els ràfecs s’havien de reforçar amb mallat d’acer, aquest element finalment no es va instal·lar per raons desconegudes, el que, a la llarga, provocaria l’esfondrament d’una part i el perill imminent de la resta.

  L’incompliment de l’obligació d’executar els ràfecs en la forma prevista cal atribuir-la a:

  2.5.2. Sobre els danys i perjudicis

  L’incompliment de tots els agents de la construcció va ser la causa eficient de l’aparició de les fissures i esquerdes primer, de l’esfondrament després, i del risc actual, tal com resulta de l’informe pericial (document 13).

  Els danys i perjudicis causats pels incompliments contractuals, es concreten en:

 • Danys: El cost de refacció dels ràfecs, per deixar-los en les condicions d’estabilitat i seguretat previstes al Projecte, que han estat taxats pericialment en 2.111.492,88€ (vegeu informe pericial document 13).

 • Perjudicis: El cost d’adopció de les mesures de seguretat provisionals i urgents per evitar lesions a les persones en cas de nou esfondraments, que són de 123.122€ (vegeu factures documents 14 i 15).
 • 2.5.3. Sobre els responsables del rescabalament dels danys i perjudicis

  Quant a la responsabilitat de cada demandat en la producció del dany i del perjudici, tots són coadjuvants, cadascú en la seva esfera de responsabilitat, i no ens és possible d’individualitzar quina part de responsabilitat correspon a cadascú, ni qui va ser qui va decidir no respectar el Projecte, o si va ser una decisió conjunta, pel que tots ells s’han de considerar responsables solidaris, conforme a consolidada jurisprudència, entre la que citem, a tall d’exemple, la , posterior a l’entrada en vigor de la LOE.

  2.6. COSTES

  Les costes les heu d’imposar d’acord amb el principi de venciment objectiu, tot i que, si consideràveu que algun dels demandats no era responsable i l’absolíeu, us demanem que feu la declaració d’existència de dubtes raonables de fet o de dret, i no les imposeu als Actors respecte de l’eventual demandat absolt (article 349 LEC).

  3. PETICIONS

  Pels fets i el dret citats, demano que condemneu solidàriament els Demandats a pagar als Actors 2.222.614,88 € i les costes.

  4. PETICIÓ ACCESSÒRIA: Taxes judicials

  Adjunto justificant de pagament de les taxes judicials.