English English Español Español

Demanda d'avalador contra avalat

Fets

  1. El Prestador prestà 130.000€ a la Defenent, amb aval solidari de l’Agent. Adjunto contracte (document 1).
  2. La Defenent no pagà tot el préstec.
  3. El Prestador va reclamar a l’Agent el pagament del que restava del prèstec, com a avalador.
  4. L’Agent pagà 90.000€ al Prestador. Adjunto transferència bancària i rebut (documents 2 i 3).
  5. L’Agent ha requerit la Defenent que el rescabali del que ha pagat i dels perjudicis, però no ha rebut resposta. Adjunto requeriment (document 4).

Dret

Competència

Són competents els jutjats d'Instància de Barcelona (article 45 i 50 LEC), domicili de la Defenent.

Procediment

Es tramitarà l'expedient com a judici ordinari, atès que la quantia supera els 6.000 € (article 249.2 LEC).

Quantia

La quantia és de 90.000€.

Acció

Exercitem acció de rescabalament de perjudicis causats a un avalista pel deutor que no aten els seus compromisos amb el prestador. L’acció es basa en l’article 1838 CCivil:

El fiador que paga pel deutor, ha de ser indemnitzat per aquest.

La indemnització compren:

1.La quantitat total del deute.

2. Els interessos legals des que s’hagi fet saber el pagament al deutor, encara que no els produeixi per al creditor.

3. Les despeses causades al fiador despres de posar aquest en coneixement del deutor que ha estat requerit per al pagament.

4. Els danys i perjudicis, quan siguin del cas.

L’Agent ha pagat el que la Defenent va deixar de pagar, pel que ha de ser indemnitzat. La quantia de la indemnització compren el que l’Agent pagà, l’interès legal des de la data de presentació de la demanda, i les costes del judici.

Costes

Cal que les pagui la part vençuda (article 394 LEC).

Peticions

Pels fets i el dret citats, demano que condemneu la Defenent a pagar a l’Agent 90.000€, més els interessos legals des de la presentació de la demanda, i les costes del judici.