English English Español Español

Contracte d'obra

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gracia
Erola Gràcia, advocada

Sovint em trobo que en petites reformes d'habitatges no es signa contracte, sigui per la confiança o perque qui les fa és una petita empresa o autònom, el cas és que es fa un pressupost, s'accepta de paraula i comença la reforma. Desprès venen els problemes i tothom es pregunta com és que no es va signar un contracte.

Et presento un model de contracte d'obra per una reforma en un habitatge, senzill però suficient.

Reunits

Leoncio Vicente Pardos, DCI 4587LKM98; i Miguel Martín Júdez, DNI 9875HLB85.

Actuen

Els noms i les dades són imaginaris.Leoncio Vicente Pardos, en nom propi (propietat).

Miguel Martín Júdez], en representació de CONSTRUCTORA CREATIVA SL, domiciliada a Báguena, Terol, Aragó, carrer del Castillo 2, NIF ARA7625HGR (contractista).

Diuen

  1. La Propietat és titular de l’habitatge del carrer de Vallfogona 16 de Guimerà (l'Urgell), al que es proposa de fer obres de reforma.
  2. El Contractista es dedica a la reforma d’habitatges, compleix tots els requisits legals per exercir aquesta activitat, té contractada i vigent una assegurança de responsabilitat civil, i tot el seu personal està d’alta a la Seguretat Social.
  3. El Contractista ha fet un pressupost d’execució de les obres, que s’uneix com annex I.
  4. La Propietat està interessada en que s’executin les obres descrites al pressupost.

Pacten

1. Objecte

La Propietat encarrega al Contractista l'execució de les obres de reforma de l’habitatge identificat al diuen 1, tal com resulta del pressupost tancat annex I. El Contractista s'obliga a executar-la conforme a les regles de la bona construcció, subministrar els materials i posar els mitjans productius i humans que caldran, llevat de l'arquitecte i la llicència d'obres, que serà responsabiltat de la Propietat.  

Mentre duri l’obra el Contractista resta obligat a restringir l’accés de persones no autoritzades, i respon dels danys que es causin a la finca o a tercers per l’execució de les obres, amb exoneració de la Propietat.  

2. Preu

El preu és de 823.000 lliures catalanes, més IVA, d’acord amb el pressupost tancat annex I, i inclou totes les partides que, conforme a les normes de la bona construcció, són necessàries per a executar el pressupost, encara que no hi siguin detallades específicament. El Contractista no pot demanar augment de preu malgrat que augmenti el dels materials o el de la mà d'obra.

3. Pagament

El preu es pagarà de la forma següent:

4. Termini

Les obres començaran l'u de març i acabaran, completament, l'u de novembre.

El termini és improrrogable i només es poden descomptar els dies en què no es pugui treballar per causes de força major alienes al Contractista.

Si el Contractista no acaba l’obra dins de termini, pagarà a la Propietat una penalització de 1.000 lliures per setmana de demora o fracció, que la Propietat podrà descomptar de l'última factura, o amb càrrec a la retenció.

Si la Propietat encarregava al Contractista treballs addicionals no previstos al pressupost, es prorrogarà el termini d’execució de mutu acord.

5. Sotscontractistes

El Contractista pot subcontractar part de l'obra, però serà responsable davant la Propietat de l'actuació del sotscontractista.

6. Recepció d'obra

Acabada l'obra, es signarà acta de recepció provisional, que es convertirà en definitiva si passen sis mesos sense que la Propietat presenti objecció.  Si, en aquest termini, la Propietat denunciava cap defecte, el Contractista l'esmenarà. Si no hi ha acord, decidirà l’arquitecte director de l’obra.

7. Qualitat i garantia

Els materials i treballs s'ajustaran a les qualitats previstes, a les normes de bona construcció, i compliran amb totes les disposicions legals d'aplicació, especialment les Normes Tecnològiques de l'Edificació. El Contractista garanteix la bona execució de l'obra i la idoneïtat dels materials. El control de qualitat, si calia, és a càrrec del Contractista.

8. Modificacions

Qualsevol modificació en la qualitat o treballs contractats, o en els materials a emprar, o qualsevol obra addicional o complementària que no estigui prevista en el pressupost, cal  acordar-la prèviament i per escrit. El Contractista no pot exigir que se li pagui cap modificació no acordada per escrit.

9. Personal en obra

A efectes de la legislació sobre prevenció de riscs laborals, la Propietat fa constar que no és empresa constructora, ni professional de la construcció, ni fa cap activitat empresarial.

El Constractista garanteix que:

El Contractista serà considerat patró absolut i assumeix qualsevol conseqüència derivada de l'activitat del personal a l'obra.

10. Resolució

Són causes de resolució del contracte:

11. Dubtes i conflictes

El contracte es regeix per les lleis de la República, per a qualsevol dubte sobre el compliment, incompliment o interpretació del contracte les parts es sotmeten als Tribunals de Barcelona.