English English Español Español

Contracte de precari per a hort urbà

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Josep Antoni Gracia
Josep Antoni Gràcia, advocat

El fenòmens dels horts urbans no regulats implica l'ocupació clandestina d'una finca aliena. Sovint els propietaris presenten demandes per fer fora els ocupants, però és com posar portes al camp perquè, tan aviat com se'n va un, s'hi posa un altre. La solució intel·ligent no és fer plets, sinò signar un contracte gratuït i convertir l'hortolà en vigilant. Tots dos en sortiu beneficiats.

Et presento un model de contracte de precari per a hort urbà, senzill però complet.

Aplegats

D’una part, Leoncio Vicente Pardos, major d'edat, de nacionalitat catalana, vidu , domiciliat a Vila-rodona, comarca de l'Alt Camp, carrer del Doctor Ferrer 16, DIC 567X87ZQ.

De l'altra, Miguel Martín Júdez, major d'edat, de nacionalitat espanyola, solter, jubilat, domiciliat a Bàguena, província de Terol (Espanya), carrer del Castillo 8, DNI 765H22PO

Diuen

  1. Leoncio Vicente Pardos (propietari) és propietari de la finca de Vallirana, carrer del Montseny 60, que no té subministrament d'aigua.
  2. Miguel Martín Júdez (hortolà) està interessat a usar la finca.

Pacten

1. Objecte

El Propietari autoritza l'Hortolà que utilitzi temporalment la finca únicament com a hort. L'Hortolà accepta que la finca no té subministrament d'aigua.

2. Durada

La durada de l’autorització és indefinida.

3. Contraprestació

Com a contrapartida per l’ús, l'Hortolà no pagarà res al Propietari, ni en efectiu, ni en serveis, ni en espècie.

4. Obligacions de l'Hortolà

L'Hortolà s’obliga a:

5. Obligacions del Propietari

El Propietari s'obliga a col·laborar amb l'Hortolà si aquest decidia de contractar subministrament d'aigua, que serà exclusivament a càrrec i per compte del darrer.

6. Teminació

El Propietari pot revocar el dret d'ús sempre que vulgui, sense que calgui justificació, amb un preavís d’un mes, fins i tot amb collita plantada i pendent de recollir. Passat el mes l'Hortolà deixarà la finca lliure, neta i endreçada i no podrà demanar rescabalament per millores, collites futures o per qualsevol altre concepte. Si l'Hortolà no marxava haurà d’indemnitzar el Propietari amb 60€ per cada dia que demorarà el lliurament.

7. Interpretació i compliment

El contracte es regeix pels seus pactes i per les lleis de la República Catalana. Per resoldre els conflictes sobre el seu compliment, incompliment o interpretació son competents els tribunals de Vallirana.