English English Español Español

Contracte de masoveria urbana

Erola Gràcia malfeito, advocada
Erola Gràcia Malfeito
Erola Gràcia
Erola gràcia, advocada

La masoveria urbana permet de conjuminar els interessos d'un propietari que no pot tenir cura d'una propietat amb els d'una persona a qui sostre. A canvi de gaudir de sostre, el masover es compromet a reparar, mantenir i protegir la propietat. És especialment utilitzat en cases desocupades en pobles petits.

Aplegats

D’una part, Leonci Vicente Pardos, major d'edat, de nacionalitat catalana, vidu , domiciliat a Vila-rodona, comarca de l'Alt Camp, carrer del Doctor Ferrer 16, DIC 567X87ZQ.

De l'altra, Miguel Martín Júdez i Gloria Vicente Lázaro, majors d'edat, de nacionalitat espanyola, casats entre ells en règim de guanys, domiciliats a Bàguena, província de Terol (Espanya), carrer del Castillo 8, DNI 765H22PO i 784F78NT, respectivament.

Diuen

  1. Leoncio Vicente Pardos és propietari d'una casa a Vila-rodona, carrer d'En Ferrer 10.
  2. La casa està deteriorada, pel que no pot ser considerada legalment habitatge si no es que es feien obres de reparació. Unim com annex informe de deficiències emés per l'arquitecte Francesc Albin Collet.
  3. Miguel Martín Judez i Glòria Vicente Lázaro (masovers), estan disposats a assumir les obres de subsanació de deficiències a canvi del dret a usar la casa.

Pacten

1. Objecte

El Propietari cedeix als Masovers l'ús de la casa en l’estat en que es troba.

2. Contraprestació

És convenient definir, de forma clara i precisa, les obres a càrrec dels masovers: És una garantia per a tots.Com a contraprestació per la cessió de l'ús, els Masovers es comprometen a subsanar les deficiències que consten a l'informe de l'arquitecte i a mantenir la casa en bon estat. Les obres de subsanació han d'estar acabades en un màxim de trenta mesos i restaran en benefici de la casa, sense que els Masovers en poguin demanar rescabalament. Totes les despeses d’instal·lacions i reparacions d’elements d’ús de l’interior de l’edifici, portes, finestres, panys i, en general, qualsevol accessori seran per compte dels Masovers.

3. Durada

La masoveria dura deu anys. Passat aquest termini es prorroga mes a mes, si ningú diu res quinze dies abans.

4. Destí

Un cop hauran obtingut la cèdula d'habitabilitat, els masovers utilitzaran la casa exclusivament per a domicili propi i habitual ino faran cap altre ús sense autorització prèvia i escrita del Propietari.

5. Consums, serveis i subministraments

Els consums d'aigua, gas, electricitat, i d’altres serveis, seran de compte exclusivament dels Masovers, i també l'adquisició, conservació, reparació o substitució dels comptadors, escomeses i instal·lacions necessàries o convenients. El Propietari no assumeix responsabilitat per la manca o suspensió d'aquests subministraments, fora quina en fora la causa.

6. Impostos, despeses i danys

Tots els impostos que es meritin a partir d'ara per raó de la titularitat o l'ús de la casa els pagaran els Masovers. Això inclou l'Impost sobre Béns Immobles; les taxes de recollida d'escombraries; els dret de gual; i qualsevol altre taxa o impost, present o futur. Els Masovers responen dels danys i perjudicis que es faran a coses o persones per conseqüència, directa o indirecta, de l'ús o la tinença de la casa, amb exoneració del Propietari, qui pot demanar als Masovers que contractin una assegurança de responsabilitat civil.

7. Qualificació urbanística i usos

Els Masovers coneixen la qualificació urbanística, les afectacions i els usos que s'hi permeten, els accepten i alliberen de responsabilitat el Propietari per qualsevol canvi en la qualificació o règim d’ús.

8. Obres

Resta prohibit fer obres, llevat de les de l'informe de deficiències i les de manteniment o reparació.

9. Obligacions dels masovers

És molt útil que el masover contracti una assegurança que cobreixi qualsevol dany a la finca, com ara un incendi.Els Masovers:

10. Obligacions del Propietari

El Propietari

11. Cessió

El propietari pot vendre la finca, tot i que tingui masovers. L'equilibri és la clau de l'èxit de la masoveria, tots heu de guanyar.Els Masovers no poden traspassar, llogar o cedir la casa, total o parcialment, o destinar-la a apartament turístic o negocis d'hosteleria, sense consentiment escrit del Propietari.

El Propietari pot transmetre la casa, però ha de fer constar en la transmissió que hi ha la masoveria i el compromís de l'adquirent que la respectarà. En cas de transmissió per herència, mana als seus hereus que respectin la masoveria.

12. Usucapió

Els Masovers posseeixen la casa, però no com a propietaris, pel que accepten que no compleixen els requisits per a usucapir-ne el domini.

13. Resolució

Un requeriment d'un mes abans de fer res és una bona mesura per mirar de solucionar conflictes amistosament.Si alguna part incomplia cap de les obligacions contractuals, o vulnerava cap de les prohibicions que li afecten, accepta que l'altra part pot resoldre el contracte. Abans, però, l'afectat per l'incompliment dirà per escrit a l'incomplidor en què consisteix la vulneració, i li donarà un mes per esmenar. Passat aquest termini podrà resoldre el contracte, amb rescabalament de danys i perjudicis.

14. Solidaritat

Els Masovers responen solidàriament de les obligacions derivades de la masoveria.

15. Mandat

Els Masovers es donen mandat, recíproc i irrevocable, per actuar front al Propietari respecte de la masoveria: tots els actes que farà un s'entendran fets també en representació de l'altre, i vincularan a tots dos.

16. Legislació

Aquesta relació de masoveria es regeix pel seus pactes i per les lleis de la República Catalana.

17. Conflictes

Un dels punts crucials de la masoveria és l'abast de la rehabilitació: En cas de dubte convé evitar el conflicte amb un arbitratge.Els conflictes sobre el compliment, incompliment o interpretació del contracte es resoldran:

Signen.