English English Español Español

Contracte de conreu

Josep Antoni Gracia
Josep Antoni Gràcia, advocat

Et presento un model simple de contracte de conreu regulat per la Llei de Contractes de Conreu. La llei protegeix a bastament els llogaters tant per la durada del contracte com pels drets a cobrar les millores o els drets d'adquisició preferent. El model és molt simplificat, atesa la finalitat divulgativa i didàctica d'aquesta pàgina.

Recorda que aquest contracte només aplica al territori català sota administració espanyola.

Objecte

La Propietat lloga al Llogater la finca identificada, que aquest accepta en l’estat que es troba.

Preu

El preu del lloguer és de 1.000€ anuals.

Pagament

El pagament de la renda es fa, per anualitats avançades, al domicili de la Propietat, entre els dies primer i quinzè de gener.

Durada

La durada del lloguer és de set anys agrícoles i es prorroga per períodes de cinc, si cap de les parts no el denunciava almenys un any abans que acabi la durada inicial, o qualsevol de les pròrrogues.

Actualització de la renda

La renda s’actualitzarà, el primer dia de novembre de cada any, conforme a les variacions de l’IPC per a Catalunya que publica l’INE o l’organisme català que el substituirà. La demora en aplicar qualsevol actualització no significa renuncia, i es poden exigir les diferències retroactivament des de la data en que s’haurien d’haver aplicat.

Destí

La finca es destina exclusivament al conreu d’espècies vegetals. Resta prohibit qualsevol ús altre ús, fins i tot compatible amb sòl agrícola, com ara ramader, emmagatzematge o compostatge.

Reparacions i millores

El Llogater permet a la Propietat d'entrar a la finca per fer qualsevol millora o reparació necessària o convenient, o per passar-hi conduccions o canalitzacions, sempre de forma que es causi la menor afectació als cultius que sigui raonablement possible.

El Llogater pot fer obres ordinàries de millora, com ara accessos, replanament de terres, o supressió de separacions entre peces de terra, sense autorització de la Propietat tot i que caldrà notificació fefaent prèvia. La Propietat es pot oposar durant els 15 dies següents a la notificació. Si no s'oposa, les obres s'entenen autoritzades. Si les obres milloren la finca i subsisteixen quan acaba el contracte, el Llogater té dret a una compensació per l'increment del valor generat per les millores.

Terminació

Si durant la vigència del contracte el sòl deixava de ser rústic, la Propietat podrà  finalitzar l’arrendament amb preavís d’un any.

Quan el contracte finirà, sigui quina en sigui la causa, la Propietat pot exigir que se li torni la finca en l’estat en que es troba hores d’ara.

Cessió i subarrendament

El Llogater no pot cedir o sotsarrendar, totalment o parcial la finca, o els aprofitaments no agrícoles, que la Propietat es reserva en exclusiva.

Despeses

El Llogater assumeix les quotes ordinàries i extraordinàries de la Comunitat de Regants.

Fiança

La Propietat rep 1.000€ com a fiança per respondre del compliment del contracte. La fiança no merita interès i es retorna en acabar el contracte si el Llogater ha complert totes les seves obligacions.

Legislació

En tot el que no s’ha previst en aquest contracte, regirà la LCC.

Interpretació i compliment

Per a qualsevol conflicte que derivarà de la interpretació, compliment o incompliment del contracte, són competents els tribunals del lloc de la finca.