English Español
Ves a l'inici inici > laboral >

ELECCIONS SINDICALS EN PETITES I MITJANES EMPRESES

 

En empreses de menys de 50 treballadors no hi ha comité d'empresa, sinò que es tria un representant dels treballadors que no cal que estigui afiliat a cap sindicat. La decissió de promoure eleccions la prenen els treballadors, per acord majoritari, que han de comunicar al Departament de Treball almenys un mes abans de la data prevista.

El procès electoral està regulat en el Reial Decret 1844/1994, que aprova el Reglamento d'eleccions a órgans de representació dels treballadors en l'empresa.

Els promotors han de comunicar a l'empresa i a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral el propòsit de celebrar eleccions amb un termini mínim de, almenys, un mes d'antelació a l'inici del procés electoral. En aquesta comunicació els promotors han d'identificar amb precisió l'empresa i el centre de treball d'aquesta en què es desitja celebrar el procés electoral i la data d'inici d'aquest, que serà la de constitució de la mesa electoral i que, en tot cas, no podrà començar abans d'un mes ni més enllà de tres mesos comptabilitzats a partir del registre de la comunicació a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral. Aquesta oficina pública, dins el següent dia hàbil, exposarà al tauler d'anuncis els preavisos presentats, facilitant còpia als sindicats que així ho sol · licitin.

2. L'incompliment de qualsevol dels requisits establerts en aquest article per a la promoció d'eleccions determina la falta de validesa del procés electoral corresponent no obstant això, l'omissió de la comunicació a l'empresa podrà suplir mitjançant la tramesa a l'empresa d'una còpia de la comunicació presentada a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral, sempre que es faci amb una anterioritat mínima de vint dies respecte de la data d'iniciació del procés electoral fixat en l'escrit de promoció.

Poden votar tots els treballadors que tinguin antiguitat minima d'un any i l'elegit ha de portar com a minim sis mesos a l'empresa. És triat qui té el major nombre de vots i, en cas d'empat, el treballador amb més antiguitat.

Mesa electoral

Primer cal constituir la Mesa electoral amb la funció de vigilar el procés electoral, presidir la votació, fer l'escrutini i aixecar l'acta. La Mesa esta formada pel President, que ha de ser el treballador de més antiguitat a l'empresa més dos vocals, que seran els electors de major i menor edad, aquest darrer es, a més, el secretari. Cap dels membres de la Mesa pot ser candidat, i si ho era, ha de ser substituit per un suplent.

Les funcions de la Mesa són:

Votacions

Després de la comunicació al Departament de Treball, s'inicia el procés electoral. Dins dels set dies següents a la comunicació al Departament de Treball l'empresa ho ha de comunicar als treballadors que formaran la Mesa, als representants dels treballadors i als promotors de les eleccions.

La mesa es constituirà formalment, mitjançant acta, en la data fixada pels promotors en la seva comunicació del propòsit de fer eleccions i, acabada la jornada electoral es farà el recompte de vots que es recullirà en un acta d'escruitini de la que cal lliurar còpia a l'empresa  i al representant triat. A més, cal publicar el resultat de les votacions al taulell d'anuncis del centre de treball i enviar al Departament de Treballs, en termini de tres dies: acta d'escruitini, paperetes i acta de constitució de la mesa electoral.