English Español
Ves a l'inici inici > rebost >

Denúncia per no passar la ITV

AL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Maria, DNI 1234567 i domicili, a efectes de notificacions, a 08007 Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 617, 3r 2a, formulo al·legacions contra la denúncia 123456 per infracció suposadament comesa el 01/01/1897.

AL·LEGACIONS

1. NUL·LITAT DE L’EXPEDIENT PER INFRACCIONS FORMALS QUE CAUSEN INDEFENSIÓ A LA DENUNCIADA

L’article 135 LRJPAC diu:

Els procediments sancionadors garantiran al presumpte culpable els següents drets:

A ser notificat dels fets que se l’imputen, de les infraccions que pugui constituir aquests fets i de les sancions que se’ls puguin imposar; així com de la identitat de l’instructor, de l’autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que li atribueixi aital competència.

A formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic que siguin del cas.

El butlletí de denúncia lliurat pel Denunciant al Ciutadà recurrent incorre en diversos defectes formals que vulneren les formalitats i garanties previstes als tràmits del procediment administratiu sancionador i que vicien el procediment de nul·litat.

1.1. Nul·litat per manca d’identificació adequada del lloc de la suposada infracció

El butlletí de denúncia identifica el lloc de la suposada infracció així:

LLOC: (C) Llull; NÚM: 41

Aquesta descripció no permet deduir, amb la claredat i precisió que s’ha d’exigir a un expedient sancionador, el lloc en que es va produir la suposada infracció.

Per començar, utilitza abreviatures, tècnica molt poc admissible en expedients sancionadors, que impliquen una restricció dels drets individuals dels ciutadans i que exigeixen extremar el rigor formal com a garantia de defensa. Què vol dir (C)? És,potser, el símbol internacional de copyright, que es sol expressar amb una C majúscula encerclada o entre parèntesi? És l’abreviatura del mot català cantonada? Es refereix al mot camí? A la paraula carretera? No hi ha forma raonable d’esbrinar que significa aquesta C escrita entre parèntesi. Manca una precisió

Per continuar, no descriu en quin lloc es produeix la suposada infracció, atès que a l’imprès no consta el terme municipal del nostre país en que es produeix el suposat fet que es denuncia. El municipi no es pot deduir indirectament de cap altre dada de la denúncia, atès que es tracta d’un imprès amb dos logotips, l’un de la Generalitat i l’altre del Servei Català de Trànsit, tots dos organismes amb competència territorial sobre tot el territori nacional.

En el cas negat que entenguéssiu que la identificació del lloc és precisa, llavors no podeu evitar que el Ciutadà no estigui en condicions de saber si aquest és el lloc on hauria comès la presumpta infracció, on se li ha fet l’avís d’aturada o on se li ha lliurat el butlletí, i per tant, en no saber a que es refereix exactament la descripció, no pot fer ús del seu dret de defensa, atès que, en un cas o un altre, els mitjans de prova serien uns o altres.

En definitiva, la identificació del lloc que conté la denúncia vulnera l’article 135 LRJPAC i genera indefensió, pel que cal decretar la nul·litat de l’expedient.

1.2. Nul·litat per manca de notificació de la identitat de l’instructor

L’article 135 LRJPAC estableix que cal notificar al Ciutadà la identitat de l’instructor.

No s’ha notificat el nom cognoms, càrrec i circumstàncies personals de l’instructor de l’expedient, de forma que esteu privant el Ciutadà d’exercir el control de legalitat que impliquen les causes d’abstenció de l’article 28 LRJPAC:

1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els que es donin algunes de les circumstàncies assenyalades en el número següent d'aquest article s'abstindran d'intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, que resoldrà el procedent.

2. Són motius d'abstenció els següents:

A) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució pugui influir la d'aquell ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

B) Tenir parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per l'assessorament, la representació o el mandat.

C) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.

D) Haver tingut intervenció com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

E) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

La manca d’identificació de l’instructor vulnera el dret de defensa del Ciutadà, l’article 135 LRJPAC  en relació amb el 28 LRJPAC i el 24 CE, en relació al dret a un procés amb totes les garanties.

No és compleix el requisit d’identificació amb la simple designació del càrrec de la persona o funcionari, perquè aquesta designació abstracta, objectiva i despersonalitzada no permet al Ciutadà poder conèixer les circumstàncies que hauria de tenir en compte respecte de les eventuals causes d’abstenció que concorren en l’ instructor de l’expedient.

Aquesta omissió genera la nul·litat de l’expedient.

1.3. Nul·litat per Intervenció injustificada d’una empresa privada en l’exercici d’una potestat pública

El butlletí de denúncia incorpora un logotip de l’empresa privada APPLUS.

És una desviació de poder injustificada i injustificable que es doni intervenció en un procediment sancionador que restringeix els drets individuals dels ciutadans a una empresa privada, qualsevol que en sigui la forma de participació, directa o indirecta, de supervisió, de control, de disseny de  processos, d’implementació informàtica, control de qualitat o qualsevol altra fórmula similar i/o equivalent.

La presència, sigui de la forma que sigui, d’una empresa privada en un procediment sancionador vicia completament de nul·litat l’expedient.

És especialment greu el fet que l’empresa APPLUS, el logotip de la qual consta a l’acte administratiu d’incoació de l’expedient sancionador, sigui, a l’ensems, l’empresa més important de gestió d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles al nostre país. És força irregular que la concessionària més important de les ITV intervingui en un procediment sancionador, precisament, per no haver passat la ITV. L’interès econòmic privat és flagrant, directe i inacceptable des de tots els punts de vista.

1.4. Nul·litat per manca de cita de la disposició que fonamenta l’exercici de la potestat sancionadora

Heu triat minvar les garanties del Ciutadà en els procediments sancionadors derivats d’infraccions de trànsit. Heu despenjat l’expedient sancionador de trànsit del procediment sancionador general de la LRJAP i heu donat a l’agent denunciant l’autoritat de decidir, per ell mateix, la incoació d’expedient sancionador. Totes aquestes excepcions procedimentals estan orientades a l’eficàcia en la resolució dels expedients. No obstant, no heu de perdre de vista que aquestes mesures excepcionals, us obliguen a afinar molt més en els detalls, atès que esteu afectant de forma molt directa els drets dels Ciutadans. Si doneu a l’Agent l’auctoritas per incoar, llavors la denúncia, en tant que acte administratiu d’iniciació de l’expedient, actua com a veritable plec de càrrecs i se li ha d’exigir —li hem d’exigir— que contingui, estrictament i acurada, tots els elements d’una proposta de sanció.

Doncs bé, la denúncia no conté la menció a la norma en que fonamenteu la vostra potestat sancionadora i a l’empara de la qual voleu sancionar a un ciutadà amb 200€ i, recordeu que l’article 135 LRJAP us ho exigeix.

Si us fixeu en l’imprès de denúncia veureu que l’article o norma que es cita és el 10 1 V. Segons que explica l’imprès V vol dir Reglament general de vehicles (RD 2822/98).

El primer que cal destacar és que el Reglament només té 51 articles, no hi ha, doncs, cap article 101 pel que la denúncia no descriu adequadament la norma suposadament infringida.

Si és que 10 1 es refereix a l’apartat 1 de l’article 10, llavors veureu que aquest article diu:

Els vehicles matriculats o posats en circulació s’hauran de sotmetre a inspeccions tècniques en una de les Estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles autoritzades a l’efecte per l’òrgan competent en matèria d’indústria en els casos i amb la periodicitat, requisits i excepcions que s’estableixen en la reglamentació que es recull a l’annex I.

Aquest article descriu una obligació, però no fonamenta la potestat sancionadora, ni preveu la imposició de sancions ni determina qui és el subjecte passiu responsable de la seva infracció.

La cita d’aquest article no satisfà, doncs, l’exigència ineludible de citar la disposició en la que es fonamenta la responsabilitat del suposat infractor (aspecte subjectiu) ni el fonament de la potestat sancionadora (aspecte objectiu) o els criteris determinats de la graduació de la sanció (aspecte quantitatiu).

I aquestes mancances determinen, ineludiblement, la nul·litat de l’expedient.

1.5. Nul·litat per manca d’identificació de l’Agent que decideix la incoació de l’expedient

Ja he raonat abans que la LSV agafa una drecera sobre la LRJAP en matèria de sancions i escurça el tràmit atribuint a l’agent denunciant l’autoritat per a incoar l’expedient sancionador. En aquest sentit la denúncia equival a l’acte administratiu d’incoació de l’expedient. Si això és així (que ho és), llavors la denúncia pateix d’un defecte de forma que la fa nul·la.

Fixeu-vos que l’única identificació de l’agent és un número, en aquest cas el 000000. Soc conscient que hi ha un costum de confidencialitat, per raons de seguretat, dels cossos policials sobre la identitat física de l’agent. Però crec que, en aquest cas concret, s’han superat els límits.

Al nostre país tenen competència directa sobre el Trànsit diversos cossos policials, i indirecta encara més. A tall d’exemple us recordem que poden formular denúncies de trànsit, i per tant decidir la incoació d’expedients sancionadors:

Doncs bé, davant d’un acte de tanta transcendència per la restricció de dret que comporta per al Ciutadà, no és acceptable que l’autoritat administrativa que decideix la incoació de l’expedient no estigui identificació o ho estigui amb un simple número, sense dir a quin cos pertany.

Aquesta manca d’identificació adequada del funcionari que decideix la incoació de l’expedient provoca la nul·litat de l’expedient.

1.6. Nul·litat per manca de cita de la norma que atribueix la competència que s’exercita

L’article 135 LRJAP demana que, en els procediments sancionadors, es garanteixi al suposat culpable el dret a ser notificat de la norma que atribueix a l’autoritat sancionadora la competència per sancionar.

L’acte administratiu d’incoació de l’expedient sancionador no conté cap menció a la norma competencial. Només per això l’expedient és nul.

2. SUBSIDIÀRIAMENT, IMPROCEDÈNCIA DE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER MANCA DE RESPONSABILITAT DE LA PERSONA DENUNCIADA

El fet que es denuncia es no haver presentat a la inspecció tècnica periòdica, en el termini establert, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s’autoritza mitjançant permís de conducció.

El Reglament de Vehicles estableix l’obligació de presentar els vehicles a les ITV però no diu qui ho ha de fer. A l’acte administratiu d’incoació de l’expedient tampoc es conté cap menció a cap norma que imposi aquesta obligació al conductor d’un vehicle.

Jo conduïa un vehicle que, sembla, no havia estat presentat a inspecció periòdica, però no soc pas responsable del fet perquè cap norma diu que aquesta responsabilitat sigui exigible del conductor del vehicle.

Només per aquest fet, cal que deixeu sense efecte l’expedient respecte meu, que no soc la titular del vehicle.

PETICIONS

Pels arguments anteriors demano que estimeu les al·legacions i deixeu sense efecte l’expedient sancionador.