English Español
Ves a l'inici > documents >

Contracte de lloguer de vehicle de motor

T'és util aquest contacte? Tens cap suggeriment? Dona'm el teu criteri clicant aquí.

1. Arrendatari

Nom Leoncio Vicente Pardos
Domicili Rambla d'Arguilai 12
Població Báguena Pais Aragó
e-mail leoncio.vicente.pardos@gmail.com

Telèfon

639632090
NIF 37655447XA

2. Conductor

Nom Leoncio Vicente Pardos
Nascut el 02/02/1965 Nacionalitat Aragó
DNI/pasaport 37655447XA
Domicili Rambla d'Arguilai 12
Població Báguena Pais Aragó
e-mail leoncio.vicente.pardos@gmail.com Telèfono 639632090
Núm. permís 37655447XA Vàlid fins Indefinit
Pais Aragó Classe B

3. Vehicle

Marca Pegaso
Model Z-102 SS Matrícula B135427
Quilòmetres 62.578

4. Temps

Data
Inici Final

BÀGUENA MOTOR SL, domiciliada a Bàguena (Terol), carrer del Castell 16, telèfon 137067554, NIF B9855665, i el Conductor/Llogater, hem acordat el lloguer del vehicle de motor identificat, pel temps indicat, conforme als següents

5. Pactes

5.1. Objecte

El vehicle es destinarà a la seva utilització, exclusivament pel conductor, per al transport de persones i els seus objectes personals, d'acord amb les normes de circulació i les característiques del vehicle. El Conductor es compromet a no abandonar el vehicle, ni deixar-lo en condicions que tercers puguin usar-lo indegudament o sostreure; i a no destinar-lo al transports de persones o coses a canvi d'una remuneració o de manera professional.

5.2. Àmbit

El territori d'ús és únicament el del Regne d'Espanya, llevat de Balears i Canàries, i el Principat d'Andorra.

5.3. Preu

El preu aplicable és el que figura exposat al públic, que el Conductor coneix, entén i accepta; i la forma de pagament és per avançat, en efectiu o per mitjans de pagament electrònics. En cas de pagament en efectiu el Conductor dipositarà una fiança. La tarifa inclou un màxim de 500 km per dia, si s'excedia aquest límit es facturarà quilometratge extra. En cas de reserva, si l'anul·lació es produïa dins les 24 hores anteriors a l'inici del lloguer, s'aplicarà una penalització del 50% de la tarifa.

5.4. Condicions d'utilització

El conductor ha entès, accepta i es compromet a complir les condicions d'utilització que figuren al final.

5.5. Lliurament i devolució

El vehicle es lliura al conductor amb el dipòsit ple, tots els seus accessoris i complements exigits per la llei, i en bon estat de conservació i funcionament, i serà retornat on es va rebre, a l'hora indicada, en bon estat, net, i amb tots els seus accessoris i complements. El Conductor disposa de mitja hora de cortesia sense penalització. Si s’enderrareria en la devolució s'aplicarà una penalització equivalent al preu diari si el retard supera les 3 hores; el doble del preu diari si se superen les 3, sense arribar a 6; i el triple a partir de les 6 i fins a les 24. Passades 24 hores, s'aplicarà una tarifa de 200 € per dia o fracció.

5.6. Immobilització i avaria

En cas d'immobilització, avaria o il·luminació d'un testimoni d'avís d'avaria, qualsevol que en sigui la causa, el Conductor contactarà immediatament amb BAGUENA per concertar l'assistència. Si la immobilització és per causa imputable a BAGUENA, el Conductor tindrà dret a un vehicle de substitució lliurat a les oficines de BAGUENA.

No està permès de reparar o desmuntar el vehicle; manipular els seus sistemes en forma diferent a l'ús ordinari, alterar o, de qualsevol manera, modificar la configuració mecànica o electrònica, o les seves condicions d'ús. La manipulació del comptador de quilòmetres comporta una penalització del quíntuple de la tarifa diària.

Les avaries causades per ús indegut, imperícia o negligència són a càrrec del Conductor.

5.7. Accidents, danys i lesions

En cas d'accident el Conductor: a) avisarà immediatament BAGUENA, i a la Policia si hi havia lesions; b) recollirà les dades dels altres vehicles o persones que hauran intervingut; c) s'abstindrà de reconèixer responsabilitat o culpabilitat; d) es fa responsable dels propis danys i lesions i els que pugui causar a tercers i s'obliga a abonar-los íntegrament, sense que pugui reclamar a BAGUENA, llevat negligència d'aquesta.

En cas de danys al vehicle el Conductor se’n farà càrrec conforme a les tarifes del servei oficial de la marca, més l'import d'una tarifa diària del lloguer per cada dia que el vehicle romangui immobilitzat per reparació.

5.8. Assegurança

El vehicle està cobert per una pòlissa d'assegurança, obligatòria i voluntària, de la qual el Conductor ha rebut informació completa. Qualsevol cobertura no inclosa, o qualsevol responsabilitat de la que BAGUENA hagi de respondre i que no estigui coberta per l'assegurança l'assumirà el Conductor.

Si el Conductor contractava un complement de l'assegurança, la seva responsabilitat davant BAGUENA quedarà reduïda a la franquícia que, per a cada tipus de vehicle, consti a la pòlissa complementària, en la mesura que les responsabilitats siguin efectivament cobertes per l'assegurança.

5.9. Sostracció

En cas de sostracció del vehicle, el Conductor ho denunciarà a la Policia i lliurarà a BAGUENA les claus i còpia de la denúncia. Si no ho fa haurà de pagar a BAGUENA el valor del vehicle.

5.10. Sancions administratives o penals

El Conductor és responsable de les sancions i conseqüències civils i penals que deriven de l'ús del vehicle. Si BAGUENA es veia obligada a fer front a alguna responsabilitat per aquest concepte, el Conductor li rescabalarà tots els perjudicis, fins i tot els de defensa i representació legal.

5.11. Terminació anticipada

El Conductor pot acabar el lloguer abans del temps previst i BAGUENA també si el Conductor incomplia el contracte, o no respectava les condicions d'utilització. En cap dels dos casos el Conductor podrà obtenir el reemborsament del temps no consumit. El Conductor autoritza BAGUENA a retirar el vehicle sense previ avís del lloc on es trobi.

5.12. Garanties

El Conductor autoritza BAGUENA a carregar l'import de les obligacions i responsabilitats que ha assumit, i el de les sancions administratives, a la targeta de crèdit o dèbit, o al sistema de pagament que hagi facilitat. Si Arrendador i Conductor no són els mateixos, tots dos assumeixen solidàriament les obligacions i responsabilitats que deriven de l'arrendament.

5.13. Protecció de dades personals

El Conductor accepta que les seves dades personals s'incorporin a un fitxer informàtic, declarat a l'Agència de Protecció de dades, denominat «fitxer de clients», amb la finalitat que BAGUENA pugui prestar el servei contractat, i autoritza que siguin comunicades a les autoritats responsables de la seguretat pública i a empreses amb les que BAGUENA hagi signat un conveni per a prestació o recepció de serveis. El responsable del fitxer és BAGUENA, davant qui es poden exercir els drets d'accés, rectificació i eliminació de les dades.

5.14. Interpretació i compliment

Aquest contracte es regeix per les lleis aplicables a Catalunya i els conflictes sobre la seva interpretació, compliment o incompliment els resoldran els tribunals de Vilanova i la Geltrú.

6. Condicion d'ús

 1. El vehicle només pot circular per vies pavimentades.
 2. El vehicle no pot ser utilitzat per a participar en proves esportives, ni per al reconeixement previ, preparació o seguiment de les mateixes; ni en activitats organitzades de caràcter no competitiu com gimcanes, o d’altres.
 3. El vehicle no pot ser usat per empènyer o arrossegar objectes, remolcs o d’altres vehicles.
 4. Si el vehicle és retornat brut, les despeses de neteja són de càrrec del conductor.
 5. El combustible és a càrrec del conductor. L'ús de combustible inadequat es considera una avaria imputable al Conductor.
 6. 7. DECLARACIONS COMPLEMENTÀRIES

  Declaració Signatura
  He rebut informació detallada sobre la pólissa d’assegurança básica, i les cobertuores i exclusions.
  He comprobay el bon estat aparent del vehicle, el seu quilometratge i que se’m lliura amb triangles de senyalització, eines, roda de recanvi o dispositiuy de reparació de punxades i dues armilles de seguretat.
  Rebo el vehicle amb el dipòsit de combtible plé.
  Contracto assegurança de responsabilitat civil complementària amb franquícia i amb suplement de preu.
  Accepto que el preu del quilometratge excedit és de 1€ per quilòmetre.

  8. ESQUEMA DE DANYS

  A utilitzar en cas de devolució del vehicle amb desperfectes.

  Descripció